Mobbing Mağdurlarının Sosyodemografik Özellikleri, İş Yaşamı ve Ruh Sağlıkları Açısından İncelenmesi: Olgu Serisi
PDF

Anahtar Kelimeler

Mobbing
Suç Mağdurları
Adli Psikoloji
Adli Bilimler

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Deniz D. Mobbing Mağdurlarının Sosyodemografik Özellikleri, İş Yaşamı ve Ruh Sağlıkları Açısından İncelenmesi: Olgu Serisi. Adli Tıp Bülteni [Internet]. 29 Aralık 2019 [a.yer 27 Ocak 2020];24(3):183-91. Erişim adresi: https://adlitipbulteni.com/atb/article/view/1287

Öz

Amaç: Çalışmanın amacı, mobbing yaşantısı ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Polikliniği’ne başvuran ve buradaki muayeneleri sonrasında haklarında sosyal inceleme raporu hazırlanması istenen 34 hastanın verilerinin değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Olgulara ait mobbing süreci, sosyodemografik özellikler ve işyeri bilgileri için klinik görüşme ile elde edilen bilgiler kullanılmış olup psikiyatrik tanıları için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndaki muayeneleri sonrasında aldıkları tanılar esas alınmıştır. Toplamda 34 kişiye ait verilerin deskriptif analizleri yapılmıştır. 

Bulgular: Olguların %67,6’sı kadın,%32,4’si ise erkek cinsiyetindedir. Yaşları 31 ile 62 arasında değişmektedir (Ortalama=42,18 yıl). Olguların 20’si bekâr, 12’si evli, 2’si ise boşanmıştır. 3 kişi lise, 11 kişi lisans, 10 kişi ise yüksek lisans mezunudur. 24 kişi kamu sektöründe (%70,6) 10 kişi özel sektörde (%29,4) çalışmaktadır. İş tecrübeleri 5 ile 35 yıl arasında değişmektedir. Mobbinge maruz kalma süre ortalamaları 31,6 ay olarak saptanmıştır. Olguların %91,2’si (31 kişi) dikey mobbinge maruz kaldığını belirtmiştir. Olgulardan 16’sı öğretmen, 7 kişi akademisyen, 2 kişi sağlık çalışanı, 4 kişi hizmet sektörü çalışanı, 2 kişi devlet memuru, 2 kişi sivil toplum kuruluşu çalışanı, 1 kişi ise avukattır. En yüksek oranlı mobbing yöntemi kendini gösterme ve iletişim oluşumunun engellenmesi olarak saptanmıştır (%79.4). 33 kişi psikiyatri muayeneleri sonrasında en az 1 tanı almış olup 5 kişi yaygın anksiyete bozukluğu ya da panik bozukluk, 29 kişi majör depresyon ya da depresif bozukluk, 13 kişi ise travma sonrası stres bozukluğu tanısı almıştır.

Sonuç: Mobbing sürecinin ruh sağlığı üzerinde yarattığı tahribat ve bozulmalar ele alındığında bu durumun ciddi bir saldırı niteliği taşıdığı ve insan...

https://doi.org/10.17986/blm.2019356617
PDF

Kaynaklar

Tınaz P, Bayram F, Ergin H. İşyerinde Psikolojik Taciz (mobbing).Beta Yayınları, İstanbul, 2008

Deniz D. Mobbing (İşyerinde Yıldırma).Fam Yayınları, İstanbul, 2012;

Deniz D. İşyerinde Örgütsel Yıldırmaya Maruz Kalanların Kişilik Yapıları ve Kullandıkları Ego Savunma Mekanizmaları [Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, 2007

Maple T, Mathesson DW.“Aggression, Hostility and Violence”, Holt, Rinehart and Winston, New York,Inc.,t.y.

Pitman RL. Humpback whales interfering when mammal-eating killer whales attack other species: Mobbing behavior and interspecific altruism? Mar Mammal Sci, 2017; 33(1): 7–58 doi:10.1111/mms.12343

Caro TM. Antipredator Defenses in Birds and Mammals. University of Chicago Press, Chicago IL, 2005

Graw B, Manser MB. The function of mobbing in cooperative meerkats. Anim Behav,2007; 74:507–517

Ribeiro da Cunha FC, Fontenellec FCR, Griessera M. Predation risk drives the expression of mobbing across bird species. Behav Ecol, 2017;28(6): 1517–1523 doi:10.1093/beheco/arx111

Margaret C. Crofoot, Why Mob? Reassessing the Costs and Benefits of Primate Predator Harassment, Folia Primatol, 2012;83:252–273 doi: 10.1159/000343072

Davenport N, Schwartz RD, Elliot GP. Mobbing, İşyerinde Duygusal Taciz, Çev. Osman Cem Önertoy, Sistem Yayıncılık, İstanbul,2003

Leymann H. Mobbing and psychological terror at workplaces.Violence Victims, 1990;5(2):119-126

Einarsen S. Harassment and bullying at work: A review of the scandinavian approach. Aggression and Violent Behavior, 2000; 5(4):379-401 doi: 10.1016/S1359-1789(98)00043-3

Zapf D, Gross C: Conflict escalation and coping with workplace bullying: A replication and extension. Eur J Work Organ Psy, 2001;10(4): 497 – 522 doi:10.1080/13594320143000834

Leymann H: The content and development of mobbing at work. Eur J Work Organ Psy, 1996;5(2):165 -184

Leymann H. The Mobbing Encyclopedia. file:///C:/ Users/kayalut/ Desktop /l%C3% BCt/ Consequences%20of%20 mobbing.htm (cited 07.02.2011).

Pranas Z, Jolita V: Diagnosis of mobbing as discrimination in employee relations, Work Humanism, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2009; (4):103

Neuman JH, Baron RA. Workplace violonce and workplace aggression: Evidence concerning spesific forms, potential causes and preffered targets. J Manage,1998;24(3): 391-419 doi:10.1177/01492063980240030

Özdevecioğlu M. Algılanan örgütsel adaletin bireylerarası saldırgan davranışlar üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2003;21:77-96

Mayhew C, Chapell D. International violence (or bullying) and the Health Workforce, School of Industrial Relations and Organizational Behaviour, Industrial Relations Research Centre Working Paper Series, 2001;Discussion Paper (3):1-35

Allcorn S. Anger in the Workplace: Understanding the Causes of Aggression & Violence. Greenwood Publishing Group, Westport(USA);1994

Voroney J. Workplace bullying: A cultural perspective. Culture of Peace Online Journal 2005;1(1):21-30

Fitzgerald LF, Magley VJ, Drasgow F, Waldo CR. Measuring sexual harassment in the military: The sexual experiences questionnaire (SEQ-DoD). Military Psychology, 1999; 11(3):243-263 doi:10.1207/s15327876mp1103_3

Quinn MM, Sembajwe G, Stoddard AM, Kriebel D, Krieger N, Sorensen G, Hartman C, Naishadham D, Barbeau EM. Social disparities in the burden of occupational exposures: results of a crosssectional study. Am J Ind Med, 2007; 50:861–875.

Pranjic N, Males-Billic L, Beganlic A,Mustajbegovic J. Mobbing, stress and work ability index among physicians in Bosnia and Herzegovina: Survey Study. Crot Med J., 2006;47: 750-758

Pasquale VD. Study examines “mobbing” at the workplace._Baden_Eaden_Germany._http://eurofound.europea.eu/eiro/2002/08/feature/de0208203f.htm [Erişim Tarihi: 27.04.2009].

Richa G, Arti B, Ståle E. Investigating workplace bullying in India: Psychometric properties, validity, and cutoff scores of negative acts questionnaire–revised, Article in SAGE, June 2017; 7(2):1-12 doi: 10.1177/2158244017715674

Erçetin ŞŞ, Hamedoğlu MA, Çelik S. Mobbing in primary schools (A case study for Hendek country, Sakarya). World Applied Sciences Journal. 2008;3(6): 945-955.

Koç M, Urasoğlu Bulut H: Ortaöğretim öğretmenlerinde mobbing: Cinsiyet yaş ve lise türü değişkenleri açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 2009;1 (1):64 - 80

Yıldırım A, Yıldırım D. Mobbing in the workplace by peers and managers: Mobbing experienced by nurses working in healthcare facilities in Turkey and its effect on nurses. J Clin Nurs, 2007; 16: 1444–1453. doi:10.1111/j.1365-2702.2006.01814.x

Karsavuran S. Sağlık sektöründe mobbing: Hastane yöneticileri üzerinde bir uygulama, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014: 11(26):271-296

Bilgel N, Aytac S, Bayram N. Bullying in turkish white-collar workers. Occup Med C, 2006; 56: 226–231 doi:10.1093/occmed/kqj041

Yıldız S, Tüzünturk S, Giorgi G. Workplace bullying in Turkey: Prevalence among private sector employees. Risorsa Uoma, 2008; 14(2):157–170.

Hoobler JM, Rospenda KM, Lemmon G, Rosa JA. A within subject longitudinal study of the effects of positive job experiences and generalized workplace harassment on well-being. J Occup Health Psychol,2010;15(4):434–451. doi:10.1037/A0021000

Namie G: Workplace bullying: Escalated incivility.Ivey Business Journal, November-December 2003;68(2):1-6

Mikkelsen EG, Einarsen S.Basic assumptions and symptoms of post-traumatic stress among victims of bullying at work, Eur J Work Organ Psy, 2002; 11(1):87-111 doi 10.1080/13594320143000861

Björkqvist K, Österman K, Hjelt-Bäck M. Aggression among university employees. Aggressive Behav,1994; 20:173–184. doi:10.1002/1098-2337(1994)20:3

O’Moore M, Seigne E, McGuire L, Smith M. Victims of bullying at work in Ireland. Journal of Occupational Health and Safety—Australia and New Zealand, 1998; 14(6): 569–574. doi:10.1080/03033910.1998.10558195

Nielsen MB, Nielsen GH, Notelaers G, Einarsen S. Workplace bullying and suicidal ideation: A 3-wave longitudinal Norwegian study. Am J Public Health, 2015; (11): 23–28 doi: 10.2105/AJPH.2015.302855

Nielsen MB, Einarsen S, Notelaers G, Nielsen, GH. Does exposure to bullying behaviors at the workplace contribute to later suicidal ideation? A threewave longitudinal study. Scand J Work Env Hea, 2016;42(3):246–250. doi:10.5271/sjweh.3554.

Schmidtke K. Functional memory disturbances, Nervenarzt, 1995;66(5):338-346

Hansen ÅM, Høgh A, Garde AH, Persson R. Workplace bullying and sleep difficulties: A 2-year follow-up study. Int Arch Occ Env Hea, 2014; 87(3): 285–294. doi: 10.1007/s00420-013-0860-2

Kivimäki M, Leino-Arjas P, Virtanen M, Elovainio M, Keltikangas-Järvinen L, Puttonen S, Vathera J. Work stress and incidence of newly diagnosed fibromyalgia. Prospective cohort study. J Psychosom Res, 2004; 57,417–422 doi:10.1016/j.jpsychores.2003.10.013

Tynes T, Johannessen HA, Sterud T. Work-related psychosocial and organizational risk factors for headache: A 3-year follow-up study of the general working population in Norway. J Occup Environ Med , 2013; 55(12):1436–1442 doi:10.1097/JOM.0b013e3182a7e678

Kääriä S, Laaksonen M, Rahkonen O, Lahelma E, Leino-Arjaas P. Risk factors of cronic neck pain: A prospective study among middle-aged employees. Eur J Pain, 2012; 16(6): 911–920 doi: 10.1002/j.1532-2149.2011.00065.x.

Yamada D. The phenomenon of 'workplace bullying' and the need for status-blind hostile work environment protection. Georgetown Law J, 2000; 88(3): 475- 536

Einarsen S. Harassment and bullying at work: A review of the Scandinavian approach, Aggress Violent Beh, 2000,5(4):379-40 doi: 10.1016/S1359-1789(98)00043-3

Lewis SE, Orford J. Women’s experiences of workplace bullying: Changes in social relationships, J Community Appl Soc, 2005;15: 29-47. doi: 10.1002/casp.807

Beasley J, Rayner C. Bullying at work. J Community Appl Soc ,1997; 7:177-180.

Cowie H, Naylor P, Rivers I, Smith PK, Pereira B. Measuring workplace bullying. AggressViolent Beh, 2002; 7:33-51 doi:10.1016/S1359-1789(00)00034-3

Salin D. Prevalence and forms of bullying among business professionals: A comparasion of two different strategies for measuring bullying. Eur J Work Organ Psy, 2001;10 (4): 425-441.

Solmuş T. İş yaşamında travmalar: Cinsel taciz ve duygusal zorbalık/taciz (mobbing). İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2005:7 (2):1-14 doi: 10.4026/1303-2860.2005.0016.x

Di Martino V, Hoel H, Cooper CL. Preventing Violence and Harressment in the Workplace,European Foundation fort the Improvement of Living And Working Conditions, Ireland, 2003

Öztürk M, Şahbudak E. İşyerinde psikolojik taciz (mobbing) ve işdoyumu: Cumhuriyet üniversitesindeki araştırma görevlileri üzerine bir çalışma. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 2017; 20(2):200-228

Güven A, Kaplan Ç, Acungil Y. Türkiye’de özel ve kamu üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin mobbing algısı. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi,2018; 10(18): 43-58

Kayacı, Ü. Akademik ortamlarda psikolojik şiddet (mobbing) ve yılmazlık. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,2014; 12(2):67-78.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir. Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergimiz ve bu internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur.
Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.
Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmektedir. Yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.
Çalışmalarının Dergimizde yayınlanmasını isteyen yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar:
*Telif hakkı yazarlarda kalmakla birlikte, Dergimize çalışmayı ilk kez yayınlama izni verilmekte, aynı anda yazara atıfta bulunulmak ve ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile çalışmanın özgürce paylaşılmasına imkan tanıyan Creative Commons Attribution Lisansı ile ruhsatlandırılmaktadır.
*Yazarlar, çalışmanın ilk kez dergimizde yayınlandığı belirtilmek kaydı ile, dergimizde yayınlanan sürümünün münhasır olmayan şekilde dağıtılması (Ör., kurumsal bir bilgi havuzuna eklenmesi veya bir kitapta yayınlanması) için ayrı, ek sözleşmeler yapabilirler.
*Yayınlanan çalışmanın daha erken ve daha fazla atıf alması kadar bilginin daha verimli olarak paylaşılmasına imkan sağlayacağından dolayı, değerlendirmeye gönderilme öncesinde ve sonrasında yazarların çalışmalarını çevrimiçi olarak yayınlamalarına (kişisel internet sayfalarında yahut kurumsal havuzlarda) izin verilmekte ve teşvik edilmektedir.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.