Sık Hastane Başvurusu Ev içi Şiddetin Habercisi mi?
PDF

Anahtar Kelimeler

ev içi şiddet
eş şiddeti
adli tıp
bedenselleştirme
somatizasyon

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Balcı Y, Kadı G, Göçeoğlu Ümit Ünüvar, İnanç L. Sık Hastane Başvurusu Ev içi Şiddetin Habercisi mi?. Bull Leg Med [Internet]. 13 Ekim 2019 [a.yer 16 Aralık 2019];24(2):93-9. Erişim adresi: https://adlitipbulteni.com/atb/article/view/1270

Öz

Amaç:Eş şiddeti toplumun her kesiminde değişik oranlarda görülmektedir ve orta-uzun vadede çok farklı sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu çalışmada, Adli Tıp Polikliniğine eşinden/partnerinden şiddet görme nedeniyle başvuran olguların son bir yıl içindeki hastane başvurularını değerlendirerek; şiddet mağdurlarının sağlık sorunlarını ortaya koymak ve şiddet ile ilişkisini belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntem: 01 Haziran 2014-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Polikliniğine eş/partner şiddeti nedeniyle başvuran olguların demografik verileri yanı sıra, hastanemiz hasta kayıt sisteminden; her bir olgunun adli tıp polikliniğine başvurusundan önceki son bir yılda diğer poliklinik/klinik başvuruları geriye doğru incelenmiştir.

Bulgular:Belirtilen tarihlerde polikliniğimize başvuran toplam 3966 olgu arasından 198 olgu (%5) eşi tarafından fiziksel şiddete maruz kalmıştı. Olguların 177’si (%89.4) kadın, 21’i (%10.6) erkekti. Yaş ortalaması 35.2±10.5 (aralık 17-76) olup, en fazla olgu %37.4 oranıyla 30-39 yaş grubundaydı. Rapor talep eden birim 115 olgu ile en fazla savcılık adına polis merkezleri idi. Olguların son bir yıl içinde hastanemizin değişik birimlerine başvuru sayısının ortalaması 7.5 ± 8.5 bulundu.

Olguların yıllık başvurusunda; tek bir poliklinikten 10 farklı polikliniğe kadar farklı başvuruları olabildiği, 1 ile 10 farklı semptom/yakınma ile başvurdukları tespit edildi. Yakınma ve semptomların en sık kas iskelet sistemi, gastrointestinal sistem ve psikiyatrik yakınma ve semptomlar olduğu görüldü. 39 yaş ve altındaki genç grubun başvuru sayısının istatistiksel olarak daha fazla olduğu görüldü.

Tartışma ve Sonuç: Eş şiddetine maruz kalanların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Şiddet mağdurlarının psikosomatik semptom ve yakınmalarla yıllık hastane başvuruları 10’un üzerinde olabilmektedir. 39 yaş ve altı olguların görece fazlalığı; şiddetin bedenselleştirilerek ifade edilmesi...

https://doi.org/10.17986/blm.2019250195
PDF

Kaynaklar

İncecik Y, Kurdak H, Özcan S, Akpınar E, Saatçı E, Bozdemir N. Eş Şiddeti ve Aile Hekimliği. Turkish J Fam Med Primary Care. 2009;3(1):1–8.

Kandemir G, Ak İ. Tıbben Açıklanamayan Belirtilerin Psikiyatrik Yönü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2013; 5(4):479-506.

Güleç H, Sayar K, Güleç MY ve ark. Bedensel Duyumları Abartma Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2007; 20(1): 16–24.

Robbins JM, Kirmayer LJ. Attributions of common somatic symptoms. Psychol Med.1991; 21:1029-1045.

Özmen M. Bedenselleştiren hastaya yaklaşım. Klinik Gelişim Dergisi. 2009; 22(4): 34-38.

Özkorumak E, Güleç H, Kose S, Borckardt J, Sayar K. Depresyon hastalarında tıp dışı yardım arama davranışı: Aleksitimi bir etken olabilir mi? Klinik Psikiyatri Dergisi. 2006; 9:161-169.

Temiz M, Beştepe E, Yıldız Ö ve ark. The Effect of Violence on the Diagnoses and the Course of Illness Among Female Psychiatric Inpatients. DOI: https://doi.org/10.4274/npa.y6548. Arc Neuropsychiatry. 2014; 51: 1-10.

Vahip I, Doğanavşargil Ö. Aile İçi Fiziksel Şiddet ve Kadın Hastalarımız. Türk Psikiyatri Dergisi. 2006; 17(2):107-114.

Kayahan B, Altıntoprak E, Karabilgin S, Öztürk Ö. On beş-kırk dokuz yaşları arasındaki kadınlarda depresyon prevalansı ve depresyon şiddeti ile risk faktörleri arasındaki ilişki. Anatolian J Psychiatry. 2003; 4:208-219.

Güleç H, Sayar K, Özkorumak E. Depresyonda Bedensel Belirtiler. Türk Psikiyatri Dergisi. 2005; 16(2):90-96.

Özer Ü, Selimoğlu E, Badur E ve ark. Fibromiyalji olgularında aile içi fiziksel şiddetin ağrı şiddeti, depresyon ve anksiyete düzeyleri ile ilişkisi. Nobel Medicus. 31. 2015; 11(1): 27-32.

Çilli AS, Kaya N, Bodur S ve ark. Ev kadınlarında ve çalışan evli kadınlarda psikolojik belirtilerin karşılaştırılması. Genel Tıp Dergisi. 2004;14(1):1-5.

Coker AL, Davis E, Arias I, Desai S et al. Physical and mental health effects of intimate partner violence for men and women. Am J Preventive Med. 2002;23(4):260-68.

Coker AL, Smith PH, Bethea L et al. Physical Health Consequences of Physical and Psychological Intimate Partner Violence. Arch Fam Med. 2000;9:451-457.

Doğanavşargil Ö, Vahip I. Fiziksel Eş Şiddetini Belirlemede Klinik Görüşme Yöntemi. Klinik Psikiyatri. 2007;10:125-136.

Elisberg M, Jansen H, Heise I et al. Intimate partner violence and women's physical and mental health in the WHO multi-country study on women's health and domestic violence: an observational study. The Lancet. 2008; 317: 1165-1172.

Breiding MJ, Black MC, Ryan GW et al. Chronic Disease and Health Risk Behaviors Associated with Intimate Partner Violence—18 U.S. States/Territories, 2005. Ann Epidemiology. 2008; 18(7):538-44.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi. Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, Özet Rapor. Aralık 2014, Ankara.

Demirçin S. Kadına Yönelik Fiziksel Şiddet Olgularının Klinik Adli Tıbbi Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi, Türkiye Klinikleri J Foren Med-Special Topics. 2016;2(2):56-61.

Yavuz SM, Aşırdizer M. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Polikliniğine Başvuran Aile İçi Şiddete Maruz Kalmış Kadın Olguların Analizi. Adli Tıp Dergisi. 2009; 23(1): 15-23

Kılıççıoğlu DB, Buran CF, Küçük ZS. Acil servise başvuran kadına yönelik şiddet olgularına adli tıbbi bakış: İzmir örneği. J Human Sci. 2016; 13(3): 4764-4779.

Özyurt BC, Deveci A. Manisa’da Kırsal Bir Bölgedeki 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Depresif Belirti Yaygınlığı ve Aile İçi Şiddetle İlişkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 2010;21: 1-7.

Pico-Alfonso MA, Linares IG, Nawarm NC et al. The Impact of Physical, Psychological, and Sexual Intimate Male Partner Violence on Women's Mental Health: Depressive Symptoms, Posttraumatic Stress Disorder, State Anxiety, and Suicide. J Women’s Health. 2006, 15(5): 599-611.

Köse A, Beşer A. Kadının Değiştirilebilir Yazgısı “Şiddet”. Atatürk Üni. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 10 (4): 114-121.

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.