Sudan Çıkarılmış Cesetlerde Kolloidal Silika Gradyen Santrifüj Metodu Kullanılarak Vücudun Dış Yüzeylerinden ve İç Organlardan Elde Edilen Diatomların Karşılaştırılması
PDF (English)

Anahtar Kelimeler

Diatom
Plankton
Pericoll

Nasıl Atıf Yapmalı

1.
Erkan Çiler F, Çetin G. Sudan Çıkarılmış Cesetlerde Kolloidal Silika Gradyen Santrifüj Metodu Kullanılarak Vücudun Dış Yüzeylerinden ve İç Organlardan Elde Edilen Diatomların Karşılaştırılması. Bull Leg Med [Internet]. 13 Ekim 2019 [a.yer 16 Aralık 2019];24(2):83-2. Erişim adresi: https://adlitipbulteni.com/atb/article/view/1217

Öz

Amaç: Diatom analizi, suda boğulma olgularında ölüm nedeninin ve boğulma ortamının tespitinde kullanılan çok değerli bir araçtır. Diatom analizinin temel prensibi,  boğulma ortamında bulunan diatomların, suyun inhalasyonu yolu ile penetrasyonu ve alveollerden genel kan dolaşımına katılarak karaciğer, beyin, kemik iliği gibi iç organlara iletilmesi neticesinde bu organlarda tespit edilmesine dayanır. Diatomların dokulardan ekstraksiyonu için pek çok farklı yöntem kullanılsa da en yaygın olarak kullanılanı dokuların asitle homojenize edilmesi yöntemidir. Bu çalışmada, asit yöntemi yerine, Kolloidal Silika Gradyen Santrifüj yöntemi kullanılarak diatom elde edilmesi amaçlanmış ve yöntemin avantajları tartışılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla, Adli Tıp Kurumu’na otopsisi yapılmak üzere getirilen 30 sudan çıkarılan cesetten alınan iç organ ve vücut sıvısı örnekleri incelenmiş ve 19 olguya ait örneklerden diatom elde edilmiştir. Ayrıca belirlenen vücut dış yüzeylerinden alınan sürüntü örneklerinden elde edilen diatomlar ile iç organlardan elde edilen diatomlar karşılaştırılmıştır.

Bulgular: İç organlara ait dokulardan ve vücut sıvılarından elde edilen diatomlar sayısal olarak değerlendirildiğinde en fazla diatomun akciğerden elde edildiği, bunu sırasıyla plevra sıvısı, mide içeriği ve perikard sıvısının takip ettiği görülmüştür.

Sonuç: Elde edilen bulgulara göre, burundan alınan sürüntü örneklerinden, diğer örneklere nazaran daha fazla sayıda diatom elde edilmiştir. Kolloidal Silika Gradyen Santrifüj Yönteminin, geleneksel Nitrik Asit Yöntemine göre, toksik olmaması, güvenilirliği, uygulama kolaylığı ve asit kullanılmadığı için diatom dışındaki planktonun da dokulardan elde edilmesi açısından daha avantajlı olduğu sonucuna varılmıştır.

https://doi.org/10.17986/blm.2019252241
PDF (English)

Kaynaklar

Yorulmaz C. Sudan Çıkarılan Cesetler, Adli Tıp Ders Kitabı 2011, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayın no:281, s. 217-233

Kumar A, Malik M, Kadian A. Role Of Diatom Test in Forensic Science For Examination Of Drowning Cases, Report And Opininon 2011, 3(9).

Krstic S, Duma A, Janevska B, Levkov Z, Nikolova K, Noveska M. Diatoms in Forensic Expertise of Drowning-a Macedonian Experience, Forensic Science İnternational 2002, 127:198-203.

Piette MHA, De Letter EA. Drowning: Still a Difficult Autopsy Diagnosis, Forensic Science International 2006, 163: 1-9.

Singh R, Thakar MK. Extraction Methods Of Diatoms-A Review, Indian Internet Journal Of Forensic Medicine And Toxicology, 2006, 4(2).

Abe S, Suto M, Nakamura H, Gunji H, Hiraiwa K. A Novel PCR Method For Identifying Plankton In Cases Of Death By Drowning, Medicine, Science & The Law, 2003, 43: 1

He F, Huang D, Liu L, Shu X, Yin H, Li X. A Novel PCR-DGGE-Based Method For Identifying Plankton 16S rDNA For The Diagnosis Of Drowning, Forensic Science International 2008, 176:152-156.

Yorulmaz C.(1996),Suda Boğulma Tanısında Diatom Testinin Değeri, Uzmanlık Tezi.

Kumral B, Büyük Y, Fidancı G, Cun E, Özbay M, Cenger CD ve ark. İstanbul’da Otopsisi Yapılmış Suda Boğulma Sonucu Ölüm Olgularında Diatom Varlığının Değerlendirilmesi, Adli Tıp Dergisi 2010, Cilt 25, Sayı 1, S 33-40.

Lunetta P. Bodies Found In Water, Epidemiological and Medico-lagal Issues, Academic Dissertation, 2005, Helsinki.

Yorulmaz C, Çakalır C, Suda Boğulma, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, Adli Tıp, İstanbul, 1999, Cilt 1, Sayfa: 459-474.

Timperman J. Medico-Legal Problems in Death by Drowning(Its Diagnosis by The Diatom Method), Journal of Forensic Medicine 1969, 16(2);45-47.

Sitthiwong N, Ruangyuttikarn W, Vongvivach S, Peerapornpisal Y. The Study of Diatoms in Drowning Corpses, Journal of the Microscopy Society of Thailand 2011, 4(2):8488

Terezawa K, Takatori T. Isolation Of Intact Plankton From Drowning Lung Tissue By Centrifugation In A Colloidal Silica Gradient, Forensic Science International 1980, 16: 63-66.

Koray, T. Denizel Fitoplankton, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No:32, 2002, Bornova, İzmir, ISBN: 975-483-545-4.

McLaughlin RB. An Introduction To The Microscopical Study Of Diatoms, Edited by John Gustav Delly&Steve Gill 2012, USA&United Kingdom

Kobayashi M, Yamada Y, Zhang W, Itakura Y, Nagao M, Takatori T. Novel Detection of Plankton From Lung Tisssue by Enzimatic Digestion Method, Forensic Science International 1993, 60: 81-90.

Scott KR, Morgan RM, Jones VJ, Cameron NG. The Transferability Of Diatoms To Clothing And The Methods Appropriate For Their Collection And Analysis In Forensic Geoscience, Forensic Science International 2014, 241:127-137

Creative Commons License

Bu makale şununla ruhsatlandırılmıştır: Creative Commons Attribution 4.0 International License.

İndirme Sayısı

İndirme verileri henüz hazır değil.