Araştırma Makalesi

Yargıtay Kararları Işığında Trafik Kazasına Bağlı Maluliyet Oranı Hesaplamalarında Dikkat Edilecek Unsurlar

10.17986/blm.1369

  • Ahsen Kaya
  • Cemil Çelik
  • Ekin Özgür Aktaş
  • Ender Şenol
  • Hülya Güler

Gönderim Tarihi: 16.12.2019 Kabul Tarihi: 22.04.2020 The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(3):176-181

Amaç:

Trafik kazaları hem ceza hukuku hem de tazminat hukuku açısından sorumluluk doğurabilmektedir. Kalıcı sekellerin ve bu sekellere bağlı maluliyet oranlarının değerlendirilmesinde, Adli Tıp uzmanlarına büyük görevler düşmektedir. Bu araştırmada; trafik kazalarına bağlı maluliyet raporları hakkında Yargıtay’ın bozma kararları incelenerek, göz önünde bulundurulması gereken hususların değerlendirilmesini amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Trafik kazası sonucu meydana gelen maluliyet oranı hesaplamalarında kullanılan yasal mevzuat ve “trafik kazası” kavramları anahtar kelime olarak kullanılarak, “Yargıtay Karar Arama İnternet” adresinden ulaşılan kararlar tarandı. Yargıtay’ın trafik kazasına bağlı maluliyet oranı raporlarında, ilk derece mahkemelerince alınan kararları bozma nedenleri araştırıldı.

Bulgular:

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 376 bozma kararına ulaşıldı. Haksız fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte olmayan tüzüğe/yönetmeliğe göre rapor düzenlenmesinin en sık (n=262, %69,7) bozma nedeni olduğu görüldü. Bunu sırasıyla; alınan raporlar arasında çelişkili oranlar olması, hangi tüzüğün/yönetmeliğin esas alındığının belli olmaması/ anlaşılamaması, yazım hatası olması, hükme esas alınacak maluliyet raporu alınmaması ve illiyet bağı ile ilgili sorunların izlediği saptandı.

Sonuç:

Maluliyet raporlarının; anlaşılır, gerekçeli ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenmesi esas olmalıdır. Yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlenmemiş, uygun şekilde gerekçelendirilmemiş, illiyet bağı konusuna dikkat edilmemiş, çelişki bulunan ve denetime elverişli olmayan raporlar hak kayıplarına, yargılama sürecinin uzamasına neden olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yargıtay, Bozma Kararı, Gerekçe, Maluliyet Raporu, Trafik Kazası