Araştırma Makalesi

Travmatik Yaşantının Trafik Cezalarına Etkisi: Alkollüyken Araç Kullanan Sürücüler Bağlamında Değerlendirilmesi

10.17986/blm.1328

  • Aslı Yeşil
  • Yusuf Tunç Demircan
  • Ahmet Tamer Aker

Gönderim Tarihi: 17.08.2019 Kabul Tarihi: 21.04.2020 The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(3):198-205

Amaç:

Bu çalışmada alkollüyken araç kullanımı olan sürücülerin yaşam boyu travmatik yaşantı sıklıklarını tespit etmek, trafik ceza bilgilerini incelemek, travmatik öykü ve ceza bilgileri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma, Kasım 2015- Haziran 2016 tarihleri arasında Bursa Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi”ne katılan 295 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Sürücülere araştırmacılar tarafından hazırlanan travmatik yaşantıların ve demografik bilgilerin yer aldığı “Sürücü Bilgi Formu” uygulanmıştır. Ayrıca sürücülerin sürücü belgesi ceza bilgileri İl Emniyet Müdürlüğü’ne resmi yazı ile başvurularak talep edilmiş, gerekli izinler alındıktan sonra trafik ihlal bilgilerinin yer aldığı sürücü belgesi ceza bilgileri ve yaşam boyu travmatik yaşam öyküsü arasındaki ilişki incelenmiştir.

Bulgular:

Sürücülerin 9’u kadın, 286’sı erkektir. Sürücülerin yaş ortalaması 40,47±9,48’tir. Sürücülerin 33’ü (%11.2) hayatını tehdit eden bir hastalık ya da yaralanma geçirdiğini, 32’si (%10.8) ciddi bir kaza geçirme ya da ciddi bir şekilde yaralandığını, 28’i (%9.5) kendisine fiziksel şiddet ya da silah kullanıldığını belirtmiştir. Sürücülerden 63’ü (%21.4) ailesinden birini (sevgili, eş, ya da çok yakın arkadaş) bir kaza, cinayet ya da intihar sonucu kaybettiğini, 18’i (%6.1) ölümle ya da ciddi yaralanmayla tehdit gördüğünü belirtmiştir. Tekmelenme, dövülme, tokat atılma ya da başka yolla fiziksel zarar görme ile 78/1-a ihlal maddesi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (χ²(2) =7.19, p<.00).

Sonuç:

Alkollüyken araç kullanma öyküsü olan sürücülerle yapılan bu çalışmada, yaşam boyu travmatik öykü ve trafik ihlalleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Adli Bilimler, Travmatik Yaşam Olayı, Suç