Özgün Araştırma

Travmatik Kognitif Yıkımın Medikolegal Değerlendirilmesi

10.17986/blm.1604

  • Halil İlhan Aydoğdu
  • Emin Biçen
  • Sibel Çağlar Atacan
  • Afrodit Falihi

Gönderim Tarihi: 30.11.2021 Kabul Tarihi: 30.06.2022 The Bulletin of Legal Medicine 2022;27(3):272-278

Amaç:

Kafa travmaları ve travmatik beyin hasarı ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Her yıl 55 milyon kişinin travmatik beyin hasarına maruz kaldığı bilinmektedir. Klinik adli tıp uygulamaları açısından kafa travmaları, travmatik beyin hasarı ve kognitif yıkımın tanımlanması ve ispatlanması travma kaynaklı engellilik iddiaları başta olmak üzere birçok adli dosyada önem arz etmektedir.

Yöntem:

Merkezimize 01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında özürlülük/maluliyet değerlendirmesi için başvuran ve olay anında kafa travması olduğu tespit edilen hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular:

Olguların yaşları 14 ile 78 arasında değişmekteydi. Ortalama yaş 39,8±14,43, median yaş ise 39’du. 109’u (%81,3) erkek 25’i (%18,7) kadındı. Olguların yapılan muayene, görüntüleme tetkikleri ve nörokognitif test sonuçları sonucunda 87’sinde (%64,9) belirgin kognitif yıkıma sebep olan travmatik beyin hasarı tespit edildi. On üç (%9,7) olguda ise travmaya bağlı diğer (kraniektomi defekti, epilepsi, işitme veya görme kaybı vb.) sekeller tespit edildi. Hastaların Wechsler Bellek Ölçeği (WMS)-I ve WMS-II puanları Post-Travmatik Kognitif Yıkım grubunda anlamlı olarak düşük bulundu (p=0,001). Ayrıca WMS-IV (mantıksal bellek) test sonuçlarının anlamlı olarak daha düşük olduğu belirlendi (p=0,001).

Sonuç:

Post-Travmatik Kognitif Yıkım tanısı multidisipliner klinik muayene, radyolojik görüntüleme ve nörobilişsel testler ile konulabilir.

Anahtar Kelimeler: Kognitif yıkım, kafa travması, beyin hasarı, nörokognitif test

Tam Metin (İngilizce)