Araştırma Makalesi

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN ADLİ OLGULARIN ÖZELLİKLERİ

10.17986/blm.199722226

  • Gürcan Altun
  • Derya Azmak
  • Ahmet Yılmaz
  • Gözde Yılmaz

Gönderim Tarihi: 18.05.1996 Kabul Tarihi: 27.10.1997 The Bulletin of Legal Medicine 1997;2(2):62-66

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi (TÜTFH) Acil Servisine Eylül 1992-Eylül 1995 tarihleri arasında başvuran adli olgu sayısı 2802'diı\ Bu olguların % 78’i (n:2196) erkek, % 22’si (n:6()6) kadın olup, olguların yaş ortalaması 30.52 (±15.15)'dir. Adli olgu başvurularının Haziran-Ağustos döneminde yoğunlaştığı (% 35.9) görülmüştür.

102 olgu hastaneye ölü duhul ederken, 32 olgu ise acilde tedavisi sürerken ölmüştür. Adli olay türlerinin başında 1762 olgu (% 62.9) ile trafik kazaları gelmektedir, bunu 282 olgu (% 10.1) ile müessir fiiller ve 175 olgu (% 6.2) ile basit düşme ve yüksekten düşmeler izlemektedir.

Travmatik lezyonlar, 853 olguda (% 33) birden fazla beden bölgesini ilgilendirmekte iken, 785 olguda (% 29) ise baş-boyun yaralanmaları şeklindedir.

1817 olgunun (% 67) teşhis ve tedavisi acil serviste yapılırken, 883 olgu (% 33) ise ilgili kliniklere yatırılarak tedavi edilmiştir.

Adli ve tıbbi belgelerin incelenmesi sonucunda 433 olgunun (% 16) alkollü olduğu saptanmış, 1362 olguda (% 50) ise kişilerin alkol durumu ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. Benzer şekilde, 432 olguda (% 16) kişilerin hayatını tehlikeye maruz kılacak nitelikte lezyonlar mevcut iken, 519 olguda (% 19) ise tıbbi belge ve kayıtlardaki yetersizlik ve eksikler nedeniyle retrospektif bir değerlendirme yapılamamıştır.

Bu çalışmanın amacı; 3 yıllık süre içerisinde T.Ü.T.F.H. acil servisine başvuran adli olguların epidemiyolojik özellikleri ile acil serviste tutulan tıbbi belge ve kayıtlardaki eksiklikleri ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, adli olgular, travma, alkol, yaralanmalar