Araştırma Makalesi

Psikiyatri Konsültasyonlarının Adli Rapor Düzenleme Sürecine Etkisi

10.17986/blm.1400

  • Orhan Meral
  • Nusret Ayaz

Gönderim Tarihi: 22.04.2020 Kabul Tarihi: 16.07.2020 The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(3):161-166

Amaç:

Bu çalışmada, farklı türden travmaya maruz kalmış olgulara Adli Tıp polikliniği tarafından istenen Psikiyatri konsültasyonun, olgularda travmaya bağlı ruhsal etkilenmenin varlığı ve sıklığının ortaya koyulması ile adli rapor üzerindeki etkisinin önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Haziran 2016 – Eylül 2019 tarihleri arasında adli rapor için gönderilen olgular arasından Psikiyatri bölümüne konsülte edilen 192 olguya ait veriler retrospektif olarak incelenmiştir. Olguların psikiyatrik değerlendirmesi psikiyatri uzmanları tarafından DSM-5’e (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5) göre yapılmıştır.

Bulgular:

Çalışmada 54’ü (%28,1) erkek, 138’i (%71,9) kadın olmak üzere 192 olgu değerlendirilmiştir. Olguların yaş ortalaması 39,44 (± 13,84) olarak bulunmuştur. 164 (%85,4) olguda DSM-5’e göre bir psikiyatrik bozukluğu karşılayan tanı kriterlerinin mevcut olduğu belirlenmiştir. Psikiyatrik bir bozukluk saptanan 164 olgunun 147’sinde (%89,6) travmanın bedensel etkileri “Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilecek Ölçüde Hafif Nitelikte” olmasına rağmen travmanın ruhsal etkileri de göz önüne alındığında mevcut yaralanmalarının “Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilecek Ölçüde Hafif Nitelikte Olmadığı” tespit edilmiştir. Cinsiyet ile olayın türü arasındaki ilişki incelendiğinde; darp eyleminin %76,6’sının (n=118) kadınlara karşı işlendiği (p<0,05) belirlenmiştir.

Sonuç:

Bu çalışmada; ruhsal travmanın bulguları ortaya konulmuş ve adli raporun sonucuna etki ettiği belirlenmiştir. Adli makamlar tarafından gönderilen olgular ruhsal açıdan mutlaka değerlendirilmeli ve ruhsal travmanın bulguları adli raporlarda belirtilmelidir. Travma olgularında multidisipliner yaklaşım daha sağlıklı bir yargılama yürütülmesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Travma, Adli rapor, Psikiyatri, Konsültasyon