Araştırma Makalesi

Postmortem Kanda LC-MS MS ile Yasadışı Madde Taraması 62 Postmortem Adli Olguda Uygulanması

10.17986/blm.2007121627

  • Serap A. AKGÜR
  • Ceyhun DOLMA
  • Hasan ERTAŞ
  • Ceyda TEKER
  • Ali R. MORAL

Gönderim Tarihi: 01.03.2007 Kabul Tarihi: 25.04.2007 The Bulletin of Legal Medicine 2007;12(1):15-20

Biyolojik örneklerdeki yasadışı madde taraması adli olaylarda büyük bir öneme sahiptir. Kan veya plazma, madde derişim-leri ile bu maddelerin farmakolojik etkileri arasında iyi bir korelasyonun bulunması nedeniyle genellikle tercih edilen materyallerdir. Yasadışı madde analizinde, birçok laboratuar immu-noassay yöntemleri ile tarama ve Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) ile doğrulama şeklinde bir uygulama yapmaktadır. Bununla birlikte, sıvı kromatografi tekniklerinin gelişmesiyle birlikte Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (LC-MS) ve tandem LC-MS (LC-MS/MS) birleştirilmiş tekniklerinde özellikle polar ve ısıya dayanıksız olan maddelerin nitel ve nicel analiz amaçlı olarak kullanımı zamanla artmaktadır. Bu çalışmada, LC-ESI (Electrospray Ionisation)-MS/MS de morfin, (±)-amfetamin, (±)-metamfetamin, kokain, benzolek-gonin, kokaetilen ve (-)-11-nor-9-karboksi49-THC maddeleri taranmış ve tayin edilmiştir. Sonuç olarak, postmortem kanda uygulanabilecek, türevlendirme işlemine gerek duymayan, duyarlı ve seçimli olarak, çok düşük düzeylerdeki maddelerin doğru ve kesin olarak saptanmasını sağlayacak, LC-MS/MS yöntemi geliştirilmiş ve 62 postmortem adli olguya başarıyla uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yasadışı madde, tarama, LC/MS/MS, postmortem kan