Olgu Sunumu

Penetran Travmaya Bağlı İnternal Karotis Arter Diseksiyonu ile İlişkili İskemik İnme Olgusu: Nedensellik Bağı İçin Adli Tıbbi Değerlendirme

10.17986/blm.2019255366

  • Mahmut Aşırdizer
  • Mehmet Arslan
  • Uğur Demir

Gönderim Tarihi: 28.06.2019 Kabul Tarihi: 01.08.2019 The Bulletin of Legal Medicine 2019;24(2):155-160

İskemik inme, önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Ancak travmatik internal karotis arter diseksiyonuna bağlı iskemik inme nadir görülen bir durumdur.

Bu olgu sunumunda, 35 yaşında erkek hasta boynundan kesici-delici alet ile yaralanmış olup total afazi ve sağ hemiparezi meydana gelmiştir. Radyolojik incelemelerde sol parieto-temporal bölgede beyin enfarktüsü ve bıçaklama sonrası internal karotis arter diseksiyonu tanısı konulmuştur. Bu olgunun adli tıp anabilim dalında yapılan değerlendirilmesinde, başka travmatik veya patolojik bir durumun varlığını dışlamak ve “kesici-delici alet yaralanmasına bağlı internal karotis arter yaralanması” ile “iskeminin neden olduğu inme ve afazi” arasında nedensellik bağı kurulması için nöroşirürji anabilim dalı ile işbirliği yapılmıştır.

Bu makalede sunulan olgu nedeniyle literatür gözden geçirilerek, adli tıp uygulamalarında nedensellik kavramı ve prosedürü ele alınmış, bu gibi durumlarda multidisipliner yaklaşımın önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karotis Arter Yaralanması,İnme,Afazi,Beyin İskemisi,Nedensellik