Özgün Araştırma

Otopsilerde Rastlanan Dev Hücreli Miyokarditler: Olgu Serisi

10.17986/blm.1602

  • Aytül Buğra
  • Taner Daş

Gönderim Tarihi: 05.12.2021 Kabul Tarihi: 27.03.2022 The Bulletin of Legal Medicine 2023;28(1):74-79

Amaç:

Çalışmamızda dev hücreli miyokardit olgularında eşlik eden kardiyak patolojileri ve diğer organlarda eşlik eden bulguları belirlemeyi amaçladık.

Yöntem:

2011-2020 yılları arasında otopsisi yapılan olguların histopatoloji raporları incelendi. Miyokardit tanısı alan olgular histopatolojik paternlerine göre retrospektif olarak değerlendirildi. Histopatolojik paterne göre nötrofilik, lenfositik, lenfohistiyositik, eozinofilik, granülomların eşlik ettiği miyokardit ve dev hücreli miyokardit olarak alt gruplara ayrıldı. Dev hücreli miyokardit tanısı alan olguların yaş ve cinsiyet dağılımı, ölüm şekilleri, otopsi bulguları, eşlik eden kardiyak patolojiler ve diğer organlardaki histopatolojik bulgular retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

2011-2020 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde yapılan 49.612 otopsiden 558’ine histopatolojik incelemede miyokardit tanısı konuldu. %1,02 (n=6) dev hücreli miyokardit idi. Dev hücreli miyokarditli olguların üçü erkek, üçü kadındı. Dev hücreli miyokardit tanısı alan tüm olgularda histopatolojik bulgular benzerdi. Yaş ortalaması 55.66 (31-80) olarak bulundu. Kalp ağırlıkları 433-740 gram arasında değişmekteydi. Nekrozlu enflamatuvar infiltratta mononükleer hücreler, polimorfonükleer lökositler ve dev hücrelere eşlik eden eozinofiller görüldü. Makroskopik incelemede ventrikül duvarında alacalı renk değişikliği ve skarlaşma en yaygın bulguydu. Dört olguda ölüm nedeni dev hücreli miyokardit olmuştur. İki olguda akciğerlerde lobüler pnömoni görüldü. Bir olguda taşsız kolesistit vardı.

Sonuç:

Ani ve beklenmedik ölümlerde otopsi ve histopatolojik tanı, dev hücreli miyokardit tanısında önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dev hücreli miyokardit, ani ölüm, otopsi

Tam Metin (İngilizce)