Araştırma Makalesi

Çocuk Suçluluğu ve Medya

10.17986/blm.200053422

  • Mehmet TOKDEMİR
  • Hüdaverdi KÜÇÜKER

Gönderim Tarihi: 17.01.2001 Kabul Tarihi: 20.02.2001 The Bulletin of Legal Medicine 2000;5(3):164-167

Klıızığ Islahın inde bulunan, suç imlediklerinde yaşlan 1217 ara.smd.ı derişen (ortalama 15()±1.2). 106 erkek hükümlü çocuk ı iyenin tamamı, daha önce sııc işlememiş benzer sosyoekonomik düzeydeki yaşları 13-İH arasında değişen (ortalama 15 6+1.3) 126 erkek okul Öğrencisiyle medya ve müzik izlemleri yönünden karşılaştırılarak, iki grup arasındaki farklılıklarının ortaya konması amaçlandı.

Hükümlü çocuk ıgenler Islahevine girmeden önce ortalama 3+-39 saat/halta televizyon seyrederken, kontrol grubu olgularının 19-26 saat/lıafta televizyon seyrettikleri belirlenmiştir. Ayrıca hükümlü çocuk, ergenlerin %51.9'u şiddet içerikli maceıa-savaş filmi seyrederken, suç işlememiş okul öğrencilerinde bu oran %25.4 olarak tespit edilmiştir.

Her iki grup arasında anlamlı farkların olması, medyanın çocıık/ergenlerin şiddet davranışlarına yönelmesinde rol oynadığını göstermekte olup, bu konuda ilgili kişi ve kurumlanıl ciddi önlemler alınası gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocıık.,'ergen suçluluğu, medyada şiddet, müzik ve şiddet.