Araştırma Makalesi

Muğla’da Otopsisi Yapılan Gençlik Yaş Grubuna Ait Olguların Değerlendirilmesi

10.17986/blm.2018345598

  • Yasemin Balcı
  • Gülsüm Kadı
  • Melike Erbaş
  • Ümit Ünüvar Göçeoğlu

Gönderim Tarihi: 12.07.2018 Kabul Tarihi: 18.09.2018 The Bulletin of Legal Medicine 2018;23(3):156-161

Amaç:

Muğla’da otopsisi yapılan gençlik yaş grubu olguların değerlendirilmesiyle, gençlik grubu adli ölümlerin bölgesel profilini çıkarmak ve önlemler konusunda öneriler geliştirebilmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

2013-2016 yılları arasında Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğünde otopsisi yapılan 1603 otopsi arasında, 15-24 yaş grubunda olan 162 (%10.1) olgunun otopsi raporları geriye dönük değerlendirildi.

Bulgular:

En fazla otopsi 59 olguyla 2015, 39 olguyla 2016 yıllarında yapılmıştı. Olguların %82.7’si erkek, %17.3’ü kadındı, 15-19 yaş grubunda 76 olgu (%46.9), 20-24 yaş grubunda 86 olgu (%53.1) vardı. Olguların %75.3’ü Türkiye vatandaşı, diğerleri yabancı uyrukluydu. Olgular sırayla en fazla Bodrum, Fethiye ve Milas ilçelerinden gönderilmişti. Ölüme neden olan olaylar; 23 olguda ani beklenmedik ölüm, 50 olguda sudan çıkarılma, 19 olguda ateşli silah yaralanması, 45 olguda çeşitli kaza nedenli ölüm olayları idi. Ölüm nedenleri; 51 (%31.5) olguda suda boğulma, 10 (%6.2) olguda doğal nedenli ölüm, 90 (%55.5) olguda zorlamalı ölüm olup 11 (%6.8) olgunun ölüm nedeni belirlenememişti. Olguların 12’si (%7.4) çürümüştü, bunların 10’u sudan çıkarılmıştı. Toksikolojik analizlerde 44 olguda kanda, bunların 15’inde göz içi sıvısında alkol tespit edilmişti.

Sonuç:

Gençlik yaş grubu otopsi olgularında erkek oranının fazlalığı ve zorlamalı ölümlerin sıklığı dikkat çekicidir. Olguların yukarıda belirtilen ilçelerden daha fazla gelmesi durumunun, bu ilçelerde nüfusun diğer ilçelerden fazla olması bu sebeple olay sayısının da fazla olması ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Bölgenin turizm potansiyelinin yüksek olması ve illegal göçmen geçişlerinin de bulunması beraberinde trafik, deniz kazaları ve suda boğulma olgularının sıklığını arttırmaktadır. Özellikle 20-24 yaş grubunda zorlamalı ölümlerin ve erkek cinsiyetin fazlalığı göz önüne alındığında; bu yaş grubunda erkeklerin daha fazla risk aldıkları söylenebilir. Yapılan toksikolojik analiz sonucunda 44 olguda kanda alkol saptanması da bu sonucu tetikleyen faktörlerden biri olarak düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Adli Tıp,Gençlik,Kaza,Otopsi,Travma.