Araştırma Makalesi

Kesici Delici Alet Yaralanmalarına Bağlı Ölüm Olgularında Alkolün Rolü

10.17986/blm.200272474

  • Nursel TÜRKMEN
  • Recep FEDAKAR
  • Volkan ÇETİN
  • Dilek DURAK

Gönderim Tarihi: 20.10.2003 Kabul Tarihi: 14.01.2004 The Bulletin of Legal Medicine 2002;7(2):45-50

Amaç:

Bu çalışmada; Bursa’da kesici-delici alet yaralanması sonucu ölüm olgularında alkol ve psikoaktif maddelerin rolünün araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

1996-2002 yılları arasında Bursa Adli Tıp Kurumu Morg ihtisas Daire-si’nde otopsisi yapılan 3575 adli olgudan kesici-delici alet yaralanmasına bağlı ölen 240 (%6,71) olgu retrospektif olarak incelenmiş, olgular yaş, cinsiyet, orijin, kanda alkol, kan, idrar, organ parçaları ve mide muhtevasında psikoaktif madde varlığı ve konsantrasyonu açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Toplam 240 olgunun 204’ü (%85) erkek, 36’sı (%15) kadındır. Olguların 73’ünde kanında alkol saptanmış olup kan alkol konsantrasyonu %44 ile %280 mg arasında dağılmaktadır. Kanında alkol saptanan 73 olgunun 71’i (%97,26) erkek olup olguların 28’i (%38,35) 30-39 yaş grubundadır. Olguların 1’inde idrarda, mide ve organ örneklerinde karbamazepin saptanmıştır.

Sonuç:

Bursa ve çevresinde, literatürlerini inceleyerek karşılaştırdığımız şehir ve ülkelere göre daha az olsa da alkol alımının, kesici-delici alet yaralanmalarına bağlı ölümlerde rolü belirgin olarak göze çarpmakta ancak diğer psikoaktif maddelerin rolünün ise oldukça zayıf olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kesici-delici alet yaralanması, ölüm, otopsi, alkol, psikoaktif madde.