Derleme

Kafa Travmalarında Diffüz Akson Zararı Tanıda B-App’nin Yeri

10.17986/blm.2008131670

  • Ferah KARAYEL
  • Aydın SAV

Gönderim Tarihi: 07.08.2007 Kabul Tarihi: 04.01.2008 The Bulletin of Legal Medicine 2008;13(1):30-39

Farklı derecelerde kafa travması geçirmiş olan kişilerde ölümün ya da uzamış nörolojik defisitlerin en önemli nedenlerinden biri diffüz akson zararıdır (DAZ). Otopsi olgularında DAZ’ın tanısı beynin uygun bölgelerinden alınacak örneklerde Hematoksilen Eozin ile boyanmış kesitlerin mikroskopik incelenmesi ile mümkündür. Ancak, posttravmatik dönemde çok kısa süre yaşamış olan olgularda zararın morfolojik bulguları tam oluşmadığından bu olgularda DAZ’ın tanınması zordur. fi-APP bu tür olgularda DAZ’ın tanınabilmesinde önemli rol oynamaktadır. Canlı iken gerçekleşmiş olan zararı yansıtması, sadece zarar görmüş aksonları işaretlemesi ve postmortem in-tervalden etkilenmemesi en önemli üstünlükleridir. Çalışmanın amacı, DAZ’ın oluş mekanizması ile morfolojik bulgularını gözden geçirmek, kafa travması geçirmiş olguların değerlendirilmesinde fi-APP’nin rolü ve önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Travma, beyin, diffüz akson zararı, fi-APP