Araştırma Makalesi

İzmir ve Çevre İllerde Meydana Gelen Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Çocukluk Çağı Ölümleri

10.17986/blm.2020.v25i1.1362

  • Faruk Aydın
  • Mehmet Sunay Yavuz

Gönderim Tarihi: 21.11.2019 Kabul Tarihi: 16.12.2019 The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(1):36-43

Amaç:

Ateşli silah yaralanmalarına bağlı çocukluk çağında meydana gelen ölümler ülkemizde ve yurt dışında giderek artmaktadır. Bu çalışmada 01.01.2006- 31.12.2015 tarihleri arasında İzmir ili ve çevre illerde çocukluk çağında meydana gelen ateşli silah yaralanmasına bağlı ölüm olgularında sosyodemografik özelikler, kullanılan silah türü, orijin, yaralanan bölge, olay yeri, ölüm yeri, atış mesafesi, silahın ait olduğu kişi gibi verilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamızda İzmir ve çevresinde meydana gelen ateşli silah yaralanmasına bağlı çocuk ölüm olgularının otopsi raporları ve adli tahkikat dosyaları retrospektif olarak taranmıştır. Veriler SPSS versiyon 22 programı kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular:

79 (%69,3) olgu erkek, yaş ortalaması 14,04 ± 4,23, erkek/kadın oranı 2,25 bulundu. 39 olguda (%34,2) kısa namlulu, 75 olguda (%65,8) uzun namlulu silah kullanıldığı tespit edildi. Orijinlere bakıldığında; 37 olgu (%32,5) ile cinayetin ilk sırada yer aldığı görüldü. Ölümlerin en sık kış mevsiminde (n:32, %28,1) oluştuğu tespit edildi. Olguların en fazla (n:48, %42,1) köy/kasaba gibi kırsal bölgelerde ve olayın gerçekleştiği yer olarak en fazla (n:54, %47,4) evde meydana geldiği bulundu. Otuz beş olguda (%30,7) olayda kullanılan silahın küçüğün babasına ait olduğu görüldü.

Tartışma ve Sonuç:

Çocukların ateşli silahlara kolayca ulaşmaları halinde yaralanma ve ölüm olaylarının kolayca meydana gelebileceği, bu nedenle çocuklu evlerde mümkün olduğunca ateşli silah bulundurulmaması gerektiği, çocukların oyuncak dahi olsa silahlara özendirilmemesinin bu konuda faydalı olacağı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ateşli Silah, Ölüm, Adli Otopsi