Araştırma Makalesi

ADLİ TIP UZMAN VE ASİSTANLARINDA ÖRGÜTSEL STRES DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

10.17986/blm.2010152707

  • Berna AYDIN
  • Başar ÇOLAK
  • Yasemin BALCI
  • Mehtap KARTAL

Gönderim Tarihi: 19.05.2010 Kabul Tarihi: 01.05.2011 The Bulletin of Legal Medicine 2010;15(2):53-58

Çalışanlar, iş ortamındaki birçok faktör nedeniyle strese maruz kalır ve bu stres nedeniyle de fiziksel, ruhsal ve sosyal değişiklikler yaşar. Bu çalışmada; adli tıp uzman ve asistanlarının örgütsel stres düzeyinin ve stres düzeyini etkileyebilecek sosyo-demografik değişkenlerin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Örgütsel stres faktörlerinin düzeyini belirlemede Örgütsel Stres Anketi-D (VOS-D) kullanılmıştır. Anketin Türkçe versiyonu 27 ilden 120 adli tıp uzman/asistanına e-mail ya da posta ile gönderilmiş, 113’ü anketi doldurarak geri göndermiştir. Elde edilen veriler paket istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Çalışmaya katılanların 78’i (%69) üniversitelerin adli tıp ana-bilim dallarında, 28’i (%24.8) Adli Tıp Kurumu ve buna bağlı birimlerde, 7’si de (%6.2) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde görev yapmaktadır. Katılımcıların 70’i (%61.9) adli tıp uzmanı, 43’ü (%38.1) adli tıp asistanıdır. Adli tıp uzman ve asistanlarının 87’si (%77) erkek, 26’sı (%23) kadındır ve yaş ortalaması 35.9 + 7.3 (25-62) yıldır.

Yanıtlanan ölçeklerin persantil dağılımına ve ortalama skorlara bakıldığında; katılımcıların ilk sırada sorumluluk, ikinci sırada aşırı iş yükünden etkilendiği görülmektedir. Stres faktörlerinden etkilenme açısından cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamaktadır. Rol belirsizliği ve gelecek belirsizliği en çok adli tıp asistanlarını etkilerken, sorumluluk adli tıp uzmanlarında daha fazla stres yaratmaktadır.

Sonuç olarak; adli tıp uzman ve asistanlarının, çalışma ortamında karşılaştığı stres faktörlerinin en aza indirgenebilmesi için, sorumluluğun paylaşılması, iş yükünün dengelenerek azaltılması gibi birtakım önlemler alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, örgütsel stres