Araştırma Makalesi

ADLİ TIP PRATİĞİNDE KONSÜLTASYON

10.17986/blm.2011163729

  • Mustafa Talip ŞENER
  • Ahmet Nezih KÖK

Gönderim Tarihi: 18.01.2013 Kabul Tarihi: 27.03.2013 The Bulletin of Legal Medicine 2011;16(3):77-80

Konsültasyon adli tıp uzmanı için rapor sürecinde tanı, tedavi ve komplikasyonların değerlendirilmesinde oldukça önemlidir. Bu çalışmada adli değerlendirme sürecinde adli tıp uzmanın en çok ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanları, değerlendirme talep edilen konuları belirlemek amaçlandı.

Atattürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda 01.01.2006-31.12.2011 tarihleri arasında düzenlenen adli olgulara ait raporlar retrospektif olarak incelendi. Olguların yaş, cinsiyet, rapor verilmesi istenilen konular, değerlendirme için konsülte edilme durumu, hangi konularda ve hangi uzmanlık alanlarından konsültasyon istendiği araştırıldı.

Olguların yaş ortalaması 30 (st ±:16.403), dağılım 1-91 olup %78.1'i (n:6301) erkek, %21.9'u (n:1767) kadındır. Olguların %80.1'ine (n:6461) konsültasyona gerek görülmemiş, %19.9'u (n:1607) en az bir uzmanlık alanına konsülte edilmiştir. Uzmanlık alanlarına göre sırasıyla olguların %39.1'i (n:700) radyoloji, %17.8'i (n:319) psikiyatri ve çocuk psikiyatri uzmanlarına konsülte edilmiştir. Yaş tespiti, maluliyetin değerlendirilmesi, malpraktis iddiasının incelendiği olguların daha çok konsülte edildiği saptanmıştır (Ki-Kare trend: 224.268, p<0.0001).

Adli tıp uzmanı için konsültasyon; adli değerlendirmenin ve adli raporun nitelikli, objektif olmasına önemli katkı sağlar.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, adli olgu, sevk ve konsültasyon