Özgün Araştırma

Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kuruluna 2020 Yılı İçerisinde Başvuran Travmatik Solunumsal Maluliyet Olgularının Değerlendirilmesi: Bir Retrospektif Kesitsel Tanımlayıcı Araştırma

10.17986/blm.1623

  • Hakan Efil
  • Halil İlhan Aydoğdu
  • Özlem Saniye İçmeli
  • Ceyhun Küçük
  • Pınar Bakır Küçük

Gönderim Tarihi: 01.06.2022 Kabul Tarihi: 10.11.2022 The Bulletin of Legal Medicine 2023;28(2):145-150

Amaç:

Toraks travması geçiren kişilerde uzun dönemde solunumsal fonksiyon kaybının olup olmadığının tespiti hem olguların klinik takipleri açısından hem de adli açıdan (ceza/tazminat) önemlidir. Bu çalışmada literatürde geniş olgularla güncel çalışmaların bulunmadığı travma kaynaklı solunumsal maluliyet ile ilgili olarak, travmanın niteliği ve sekellerle ilgili verileri ortaya koymak, sekel değerlendirme esaslarını gözden geçirmek, göğüs travmalı hastalardaki morbiditenin azaltılması için yapılacak klinik çalışmalara ve maluliyet alanında çalışan uzmanlara katkı sunmak amaçlanmıştır.

Yöntem:

01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında (Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulu’na) travma sonrası maluliyet ya da engellilik değerlendirilmesi için gönderilen olgulardan toraks travması olanların tıbbi belgeleri geriye dönük olarak elektronik ortamda incelenerek verilere ulaşıldı.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen olguların yaşları 8 ila 84 arasında değişmekte olup ortanca yaş 44’tü. Cinsiyet dağılımı değerlendirildiğinde, olguların %85,3’ünün erkek (n=133), %14,7’sinin kadın (n=23) olduğu görüldü. Yapılan tüm değerlendirmeler sonucunda 10 (%6,4) olguda toraks travması kaynaklı pulmoner fonksiyon kaybı olduğu tespit edilerek maluliyet oranı belirlendi.

Sonuç:

Solunum fonksiyon kayıpları tespit edilirken tek başına tetkik sonuçları ya da muayene bulguları üzerinden değerlendirme yapılması hatalı olacağından, yardımcı ve destekleyici olarak kullanılan görüntüleme sonuçları ve solunum fonksiyon testleri eşliğinde deneyimli hekimlerce özelleşmiş merkezlerde yapılacak muayenelerle karar verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Toraks travmaları, solunum fonksiyonları, maluliyet

Tam Metin (İngilizce)