Olgu Sunumu

Adli Otopsi İle Saptanan Şiloperikardiyum

10.17986/blm.2016241708

  • Ertuğrul Gök
  • Recep Fedakar
  • Okan Akan

Gönderim Tarihi: 06.05.2016 Kabul Tarihi: 03.06.2016 The Bulletin of Legal Medicine 2018;23(2):138-141

Bu sunumda adli otopside şiloperikardiyum saptanan 72 yaşındaki kadın olguyu medikolegal boyutuyla sunarak tartışmayı ve kısa literatür incelemesi yapmayı amaçladık. Basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralanmaya maruz kaldığı darp olayından 5 gün sonra gastrointestinal sistem şikayetleri nedeniyle bir hastaneye başvurmuştur. İnsizyonel herni ve kolon divertikül perforasyonu cerrahi tedavisi sonrası hemodinamisi stabil olarak klinikte takip ve tedavileri devam ederken, hastaneye yatışının ikinci gününde ölmüştür. Otopsisinde iç muayenede, perikardın gergin ve boşluğunun beyaz renkli şilöz sıvı ile dolu olduğu görüldü. Batında cerrahi sütüre yara, ekimoz, membran ve noktasal kanama alanları ile adhesiv alanlar izlendi. Makroskobik olarak yoğun peritonit bulgusu izlenmedi. Histopatolojik incelemede; akciğerlerde ödem, kalpte myosit sitoplazmalarında genişleme, ince ve kalın bağırsaklarda serozal yüzde yoğun nötrofil lökosit infiltrasyonu, sütür materyali yanısıra nonspesifik bulgular saptandı. Kimyasal analizlerde herhangi bir toksik madde saptanmadı. Perikard boşluğundan alınan sıvının biyokimyasal analizinde; 461 mg/dL trigliserid ve 114 mg/dL kolesterol saptandı. Kişinin ölüm nedeni ‘‘insizyonel herni, divertikül perforasyonu, ileus ve gelişen komplikasyonlar sonucu’’ olarak raporlandı. Otopside saptanan şiloperikardiyum ile kişinin hayatta iken maruz kalmış olduğu darp arasında nedensellik bağı kurulamadı. Şiloperikardiyumun kişinin geçirmiş olduğu cerrahi tedaviye sekonder geliştiği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Künt Travma,Otopsi,Şiloperikardiyum,Nedensellik Bağı.