Araştırma Makalesi

Acil Servis Hekimlerinin Şiddet ve Adli Olaylara Maruziyet Durumlarının İncelenmesi

10.17986/blm.1361

  • Erhan Kaya
  • Ferdi Tanır

Gönderim Tarihi: 18.11.2019 Kabul Tarihi: 27.01.2020 The Bulletin of Legal Medicine 2020;25(3):191-197

Amaç:

Acil servis hekimlerinin şiddet ve adli olaylara maruziyet durumlarını ve ilişkili olabilecek faktörleri belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Kesitsel tipte olan çalışmanın evrenini Adana il merkezinde 31 farklı sağlık kurumunda çalışan 248 acil servis hekimi oluşturmaktadır. 01 Temmuz-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 202 acil servis hekimine yüz yüze tekniği ile anket yapıldı. Veri değerlendirmesinde frekans analizi ve Ki Kare testi uygulandı.

Bulgular:

Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 38.3±9.6, acil servislerde çalışma süresi ortalaması 8.9±7.7 yıl olup acil hekimlerinin %75.7’si erkekti. Çalışma yaşamı boyunca şiddete uğrama oranı %88.1’di. En fazla maruz kalınan şiddet türleri %88.1 ile sözel şiddet ve %30.7 ile fiziksel şiddet idi. Hekimlere şiddetin en fazla hasta ve hasta yakınları tarafından yapıldığı çalışmamızda hekimlerin yarısının meslek hayatı boyunca tıbbi uygulamalar nedeniyle en az bir kez mahkemede bulunduğu saptandı. Hekimlerin şiddete uğrama durumları ile davacı olmaları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki görüldü (p<0,05). Hekimlerin %20.8’i adli soruşturma geçirdiğini, %85.6’sı malpraktis kaygısı yaşadığını belirtti.

Sonuç:

Şiddet ve adli olaylar ile çok sık karşılaşan, tıbbi ve hukuki yönden büyük sorumluluklar yüklenen acil servis hekimleri kendilerini tedirgin ve yalnız hissedebilmektedir. Sağlık çalışanlarına şiddet ile ilgili hukuki yaptırımların artırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanları, İş Yeri Şiddeti, Adli Tıp