Diğer

2021 Konu Dizini

The Bulletin of Legal Medicine 2021;26(3):0-0

Adli Mikrobiyoloji/Forensic Microbiology40
Adli ölü muayenesi/Forensic post-mortem examination46
Adli psikiyatri/Forensic psychiatry101
Adli tıbbi yaklaşım/Forensic medical approach205
Adli tıp uzmanlık eğitimi/Forensic medicine residency164
Adli Tıp/Forensic Medicine8, 20, 27, 64, 72, 92, 119, 137, 180
adölesan gebelik/Adolescent pregnancy119
Ağız florası/Oral flora40
Alan dışı görevlendirme/Redeployment143
Alkolmetre/Breathalyzer1
Antipsikotikler/Antipsychotics85
Bedensel zarar/Personal injury180
Bilirkişi/Expert180
Ceza ehliyeti/Criminal responsibility101
Cinsel Istismar/Sexual abuse64, 78, 133, 172
COVID-19/COVID-19143
Çocuk istismarı/Child abuse78, 119
Çocuk koruma merkezi/Child protection centre78
Çocuk/Child68, 172
Davranış genetiği/Behavioral genetics197
Denetimli serbestlik süreçleri/Probation process112
Denetimli serbestlik yükümlüleri/Probationers112
Denetimli serbestlik/Probation112, 137
Diş kaybı/Tooth loss92
Ebeveyn/Parents172
Elektrik giriş yarası/Electrical entrance wound33
Elektrik yaralanmaları/Electrical injuries27
Etil alkol/Ethyl alcohol72
Fizik tedavi rehabilitasyon/Physical therapy rehabilitation148
Grooming metotları/Grooming methods172
Hemolitik üremik sendrom/Hemolytic uremic syndrome64
Hipoksik iskemik ensefolapati/Hypoxic ischemic
encephalopathy205
Hymen anomalileri/Hymen abnormalities133
Hymen türleri/Hymen types133
İlaç/Drug189
İstismarcı/Abusers172
İş kazası/Occupational accident 152
İşçi ölümleri/Worker death152
İşlev yitimi/Functional loss8
İşlev zayıflaması/Functional impairment8
Kaçırılan çocuk/Child abduction125
Karanlık üçlü/Dark triad197
Kayıp çocuk/Missing child125
Ketiapin/Quetiapine85
Kısıtlılık/Restriction8
Kimliklendirme/Identification40
Kinik eğitim ortamı/Clinical training environment164
Kişisel koruyucu ekipman/Personal protective equipment143
Kötüye kullanım/Abuse85
Kronik hastalık/Chronic disease137
Lichtenberg figürü/Lichtenberg figure33
Mağdur/Victim172
Makyavelizm/Machiavellianism197
Maluliyet/Disability158, 180
Medikolegal değerlendirme/Medicolegal evaluation20
Mezuniyet sonrası tıp eğitimi/Postgraduate medical 
education164
Mikro delikli hymen/Microperforate hymen133
Narsisizm/Narcissism197
Nedensellik/Causality68
Nefeste alkol ölçümü/Breath alcohol level1
Okul iklimi/School climate56
Okulda silahlı saldırı/School shooting56
Onarıcı adalet/Restorative justice112
Oral antiseptik sprey/Oral antiseptic sprays1
Otopsi/Autopsy27, 33, 72, 143, 152
Ölüm nedeni/Cause of death72
Ölüm sonrası değişiklikler/Post-mortem changes46
Ölüm zamanı/Death time46
Ölüm/Death27, 33
Psikoatif ilaçlar/Psychoactive drugs85
Psikopati/Psychopathy197
Radyolojik görüntüleme/Radiological imaging68
Rehber/Guidelines8
Risk değerlendirmesi/Risk assessment125
Ruhsal hastalıklar/Mental disorders158
Sağlık çalışanı/Healthcare Professional189
Sağlık kurulu/Health board158
Schmorl nodülü/Schmorl’s node68
Sekel/Sequela148
Seri cinayet/Serial murder189
Seri katil/Serial killer189
Sosyal bağ teorisi/Social bond theory56
Tazminat/Compensation180
Termal lezyonlar/Thermal lesions27
Tıp eğitimi/Medical education143
Toksikoloji/Toxicology85
Trafik kazası/Traffic accident148
Trombositopeni/Thrombocytopenia64
Tükürük/Saliva40
Türk Ceza Kanunu/Turkish Penal Code92
Türkiye/Turkey125
Vertebral kompresyon kırığı/Vertebral compression 
fracture68
Vesayet/Guardianship101
Yanık Merkezi Sevk Kriterleri/Burn Center Referral Criteria20
Yanık/Burn20
Yenidogan ensefalopatisi/Neonatal encephalopathy205
Yetkinlik/Competency143
Yıldırım/Lightning33
Yüksek doz/High döşe189
Yüzde sabit iz/Permanent mark92
Zehir/Poison189