Araştırma Makalesi

0-15 Yaş Arası Çocukluk Çağı Yanık Olgularının Değerlendirilmesi

10.17986/blm.2008131665

  • Fatih ZOR
  • Harun TUĞCU
  • Cengiz Han AÇIKEL
  • Mustafa DEVECİ
  • Salim İSKENDER
  • Mehmet TOYGAR
  • Mustafa ŞENGEZER

Gönderim Tarihi: 24.06.2007 Kabul Tarihi: 07.03.2008 The Bulletin of Legal Medicine 2008;13(1):5-8

Çocukluk çağında en sık görülen yanıklar, sıcak bir obje veya sıcak sıvı ile temas sonucu meydana gelmektedir. Çocukluk çağı yanık olgularında etiyoloji genellikle kaza olup, ihmale bağlı yanık olguları %6-20 oranında görülmektedir. İhmale bağlı yanıkların en sık nedeni haşlanma yanıklarıdır. Haşlanma yanıkları vücudun sıcak sıvıya dalması veya sıcak sıvının vücuda sıçraması ile oluşmaktadır.

Bu çalışmada, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Yanık Merkezinde, 2002-2006 yılları arasında yatırılarak tedavi edilen, 0-15 yaş arası, 82 olgunun hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi. Olguların yaş, cinsiyet, yanık nedeni, yanık derecesi, yanık yüzdesi, hastanede yatış süresi, mortalite ve morbidite özellikleri değerlendirildi.

Olguların, %72’sinin haşlanma yanığı, %19’unun alev ve aleve bağlı inhalasyon yanığı, %5’inin elektrik yanığı ve %4’ünün temas yanığı olduğu saptandı. Olguların vücut yanık yüzde oranının %20.71, mortalite oranının ise %17.1 olduğu tespit edildi.

Sözlü olarak ifade etme becerileri tam gelişmemiş, küçük yaştaki çocuklarda ihmalin saptanması zordur ve bu olgular kolaylıkla kaza şeklinde yorumlanabilmektedir. Yanığın loka-lizasyonu, biçimi, yaralanmanın oluş şekli ile yanığın karakteristiği arasındaki ilişki değerlendirilerek, yaralanmanın kaza veya ihmal sonucu meydana gelip gelmediği saptanabilir. Çocuk ihmaline ait kanıtların fark edilmesi ile sağlık personelinin sorumluluğu artmakta ve olguların adli makamlara bildiriminin yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, yanık, ihmal