Araştırma Makalesi

Tiroid Cerrahisinde Bilirkişinin Zor Seçimi: Komplikasyon veya Malpraktis

10.17986/blm.2017332861

  • Ali Rıza Tümer
  • Mahmut Şerif Yıldırım
  • Savaş Koçak

Gönderim Tarihi: 29.08.2017 Kabul Tarihi: 27.10.2017 The Bulletin of Legal Medicine 2018;23(2):89-92

Amaç:

Tiroid cerrahisinde rekürren laringeal sinir (RLN) hasarı ve hipokalseminin komplikasyon veya malpraktis olup olmadığı tartışılmaktadır. Bu çalışmada, nodüler guatr ve tiroid kanserlerinde bilateral subtotal tiroidektomi (BST) ve total tiroidektomi (TT) sonrasında hekimlerin RLN hasarına ve hipokalsemiye yönelik görüşlerini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Bu olgularda cerrahların yaklaşımlarını belirlemek için bir anket hazırlanmıştır. BST ve TT sonrası tek taraflı ya da bilateral RLN felci ve hipokalseminin, malpraktis ya da komplikasyon olup olmadığı deneyimlerine göre kategorize edilen cerrah katılımcılara sorulmuştur.

Bulgular:

Tüm gruplarda bilateral sinir hasarının “malpraktis” olarak tanımlanma oranı daha yüksektir. Ayrıca kanser olgularında “komplikasyon” olarak tanımlanan sorunlar, kanser dışı ameliyatlarda “malpraktis olarak yorumlanabilmiştir. Ancak bu değerlendirme farkları çoğu zaman istatistik anlamlılık taşımamaktadır.

Sonuç:

Hekimler arasında tiroid cerrahisi sonrasında malpraktis ve komplikasyon ayırımına ilişkin bir fikir birliği yoktur. Hekimler her olguyu kendi doğasında ve koşullarında değerlendirerek komplikasyon veya malpraktis olarak tanımlamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tiroidektomi,Malpraktis,Adli Tıp.