Araştırma Makalesi

Suç İşledikleri İddiasıyla Muayeneye Gönderilen Çocuk ve Ergenlerde Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi

10.17986/blm.200052412

  • Gamze AKYÜZ
  • Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
  • Nesim KUĞU
  • Enver ANALAN
  • Orhan DOĞAN

Gönderim Tarihi: 17.10.2000 Kabul Tarihi: 30.03.2001 The Bulletin of Legal Medicine 2000;5(2):70-75

Bu çalışmada farik ve mümeyyizlik muayenesi için gönderilen olguların sosyodemografik özellikleri ile işledikleri iddia olunan suça ilişkin bazı klinik faktörlerin saptanması ve bu konuda yapılmış çalışmaların incelenmesi amaçlandı. 01.05.1999-01.12.1999 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı (AD) ve Psikiyatri AD’na farik ve mümeyyizlik muayenesi için gönderilen 33 olgunun sosyodemografik özellikleri incelendi. Çocuklar için hazırlanan "Sosyodemografik Bilgi Formu", "Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği (ÇDÖ)", "Çocukluk Çağı Kötüye Kullanımı ve İhmal Yaşantısı Soru Formu" değerlendirildi. Davranan bozukluğu ve madde kötüye kullanımı için DSM-IV tanı kriterleri kullanıldı. Buna göre; olguların % 93.4’ii erkekti. En sık suç işlenen yerler % 30.3’liik oranlarla Kangal ve Zara olup, % 27.3 oranı ile de Divriği idi. Suç türünün % 42.6’sı hırsızlıktı. Olguların % 48.5’i suçu planlayarak ve % 45.5’i grup halinde işlemişti. Olgularda en sık görülen çocukluk çağı kötüye kullanımı sırasıyla emosyonel (% 60.6) ve fiziksel kötüye kullanım (% 45.5) ile ihmal yaşantısı (°/o 36.1) idi. Davranınr bozukluğu % 3, depresyon % 27.3 olarak bulundu.

Sonuç olarak; depresyon ve çocukluk çağı kötüye kullanımı oranlarının yüksek bulunması, depresyon ve çocukluk çağı kötüye kullanımının çocuk suçluluğu yönünden önemli birer risk faktörü olabileceğini düşündürmekledir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk suçluluğu, ceza sorumluluğu, depresyon, davranım bozukluğu, çocukluk çağı kötüye kullanımı, ihmal.