Araştırma Makalesi

Samsun’da Yaşlılık Dönemi Düşmeler: 2010-2015

10.17986/blm.2017127137

  • Ömer Kılınç
  • Salih Tunahan Polat
  • Ahmet Turla
  • Berna Aydın

Gönderim Tarihi: 01.04.2016 Kabul Tarihi: 17.05.2016 The Bulletin of Legal Medicine 2017;22(1):21-26

Amaç:

Bu çalışmada, düşme nedeniyle başvuran 65 yaş üstü olguların değerlendirilmesi ve elde edilen bulguların zararın en aza indirilmesi konusunda alınacak önlemlere yol gösterici olması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne 01.08.2010 – 31.07.2015 tarihleri arasında düşme nedeniyle başvuran 65 yaş ve üzeri 489 hasta çalışmamıza dahil edilmiştir.

Olguların adli dosyaları ve hastane otomasyon sistemindeki bilgileri incelenerek; cinsiyet, yaş, başvuru zamanı, düşme şekli, yaralanma bölgeleri, kemik kırıkları, ek hastalık varlığı, tedavi gördüğü bölüm, tedavi durumları geriye dönük araştırılmıştır. Kesitsel nitelikteki bu çalışmada elde edilen veriler SPSS 15.0 programı kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Olguların 230 (%47,0)’u erkek, 259 (%53,0)’u kadındır. En fazla olgu; Temmuz ayında (%12,3), Pazar günleri (%15,7) ve 16.00-23.59 saatleri arasında (%46,6) başvurmuştur. Yaşlılar en sık (%43,3) ev içerisinde düşmüştür. Olguların %16,4’ünde iç organ yaralanması, %53,2’sinde kemik kırığı meydana gelmiştir. En fazla (%41,5) kırık görülen kemik femurdur.

Sonuç:

Yaşlı nüfustaki artış nedeni ile düşme ile ilişkili yaralanmalar toplumsal bağlamda önemli sorun olmaktadır. Düşme yaşlılığın kaçınılmaz sonucu değildir. Yaşlılarda düşmelerin önlenmesi, günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili bağımlılık durumunu azaltacak, yaşam kalitesini arttıracak ve sağlık bakım maliyetini düşürecektir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık,Düşme,Femur kırığı