Araştırma Makalesi

Ölüm Nedeninin Tespitinde Yardımcı Bir Bulgu Diagonal Kulak Lobu Çizgisi

10.17986/blm.2005102586

  • Birol DEMİREL
  • Meltem BAHÇELİOĞLU
  • Taner AKAR
  • Ender ŞENOL

Gönderim Tarihi: 20.12.2005 Kabul Tarihi: 01.03.2006 The Bulletin of Legal Medicine 2005;10(2):50-55

Koroner arter hastalıkları, doğal sebeplerle meydana gelen ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Bu hastalıkların yüksek insidans ve mortalite oranları, bilinen risk faktörlerinden çok, olası risk faktörlerinin araştırılmasını gerekli kılmıştır. Bir fizik muayene bulgusu olan diagonal kulak lobu çizgisi (DKLÇ), 1973 yılında tanımlanmıştır. Çalışmamızda, DKLÇ’nin, ölü muayenesi yapan hekim için ölüm nedeninin tespitinde yardımcı bir bulgu olup olamayacağının saptanması amaçlanmıştır.

Çalışmamızın bulguları, vakalara uygulanan anjiografiler sonucunda; a. coronaria sinistra?nın dalları olan ramus interven-tricularis anterior (RIA) ve ramus circumflexus (RC) ile a. coronaria dextra’da (ACD) saptanan daralma yüzdeleri arttıkça DKLÇ görülme sıklığının da arttığını göstermektedir. Bu durum DKLÇ ve koroner arter hastalıkları arasında anlamlı ilişkiler bildiren daha önceki çalışmaların bulguları ile uyumludur.

Özellikle öyküye ulaşma olanağı bulunmayan ve herhangi bir travmatik bulgu saptanmayan vakalarda DKLÇ’nin, ölümün koroner arter hastalığından meydana geldiği yönünde destekleyici bir bulgu olarak muayeneyi yapan hekimin dikkatini çekmesi gereken bir işaret olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Diagonal kulak lobu çizgisi, koroner arter hastalığı, ölü muayenesi.