Araştırma Makalesi

Konya’da 2001-2007 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Feth-İ Kabir Olgularının Değerlendirilmesi

10.17986/blm.2008132673

  • Şerafettin DEMİRCİ
  • K. Hakan DOĞAN
  • Zerrin ERKOL
  • İdris DENİZ

Gönderim Tarihi: 15.02.2008 Kabul Tarihi: 04.03.2008 The Bulletin of Legal Medicine 2008;13(2):63-68

Adli ölüm olaylarında erken dönemde ve ayrıntılı bir şekilde yapılacak otopsi, ölümden sonra ortaya çıkabilecek birçok iddia ve varsayımı ortadan kaldırır. Otopsi yapılmadan veya eksik otopsi sonrası cesedin gömülmesi sonucu ortaya çıkabilecek problemlerin çözümü için cesedin mezardan çıkartılması (feth-i kabir) gerekebilir.

Çalışmada Adli Tıp Kurumu Konya Adli Tıp Şube Müdür-lüğü’nce Konya il merkezinde ve adli tıp uzmanı tarafından Konya’nın ilçelerinde otopsileri yapılan feth-i kabir olgularının özelliklerinin ortaya konması amaçlandı.

Bu amaçla 2001-2007 yılları arasında feth-i kabir yapılan 42 olgunun tutanakları incelendi. Olguların yaşları 15 gün ile 92 yaş arasında değişmekte olup, ortalama yaş 39.8 ± 21.8 bulundu. Olguların 29’u (%69) erkek, 13’ü (%31) kadın idi. Feth-i kabir, 16 (%38.1) olguda defnedildikten sonraki 1-10 gün içinde yapılmıştı. İl merkezinde 7 (%35), ilçelerde ise 5 (%22.7) olgu olmak üzere toplam 12 (%28.6) olguda, belediye hekimi ya da hastane yetkilileri tarafından adli olgu ihbar edilmeden defin ruhsatı düzenlenmesi nedeniyle feth-i kabir gerçekleştirilmişti. ilçelerdeki feth-i kabirlerin en sık nedeni 7 (%31.8) olgu ile adli olguya yalnızca ölü muayenesi yapılarak defin ruhsatı verilmesiydi.

Feth-i kabir sayılarını azaltmak için defin ruhsatı düzenleyen birimlere adli olgu ve adli olgunun ihbarı konusunda, halka ise cesetlerini defin ruhsatsız defnetmeme konusunda eğitim verilmesi uygun olacaktır. Ayrıca adli ölüm olgularında tam ve eksiksiz bir otopsi işlemi için tüm otopsilerin belirli merkezlerde adli tıp uzmanlarınca yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Feth-i kabir, defin ruhsatı, ölüm, adli tıp