Araştırma Makalesi

KILIN SODYUM HİPOKLORİT İLE İŞLEM GÖRMESİNİN MORFOLOJİK ETKİLERİ

10.17986/blm.2014193813

  • Mehmet CAVLAK
  • Muhammed Feyzi ŞAHİN
  • Ramazan AKÇAN

Gönderim Tarihi: 09.10.2014 Kabul Tarihi: 19.11.2014 The Bulletin of Legal Medicine 2014;19(3):161-168

Kıl olay yerinde en sık karşılaşılan delillerden biridir. Yapısal olarak dış etkenlere dayanıklı olduğu bilinmesine rağmen kılın kimyasal ajanlarla işlem edilmesine ilişkin çalışmalar azdır. Bu çalışmada kılın sodyum hipoklorit (NaClO) ile işlem görmesinin kılın morfolojik yapısına etkileri incelenmiştir.

Çalışmamızda beyaz ırktan bir erişkinden 10 adet vaka ve 10 adet kontrol kılı dipten kesilerek örneklenmiştir. İlk grup kıllar 10 dk süre ile <%5 NaClO içerikli çamaşır suyuiçinde bekletilmiştir. Diğer grup kıllar ise herhangi bir işleme maruz bırakılmamıştır. Her iki gruptaki kıllar ksilen solüsyonu ile kalıcı preparat haline getirilmiş ve ışık mikroskobu altında incelenmiştir.

Kontrol grubu kılların 7'si kahverenkli, 3'ü koyu kahverenkli iken NaClO ile işlem görmüş kılların ise birinin kahverenkli, geriye kalan 9'unun ise açık kahverenkli olduğu tespit edilmiştir. NaClO ile işlem sonrasında pigment yoğunluğunun azaldığı belirlenmiştir. Kontrol grubu kıllarda kutikula dış yüzeyi düz ve iç yüzeyi belirgin iken NaClO ile işlem edilmiş kıllarda kutikula dış yüzeyi bir kıl hariç tamamında dalgalanmış, iç yüzeyi ise tamamında belirginliğini kaybetmiş durumda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kortekste aşırı miktarda hava boşluklarının olduğu görülmüştür. Örneklerde kutikular kalkma bulgusu izlenmemiştir.

NaClO ile işlem gören kıllarda, kortekste pigment yoğunluğunda azalma ve aşırı miktarda hava boşlukları olduğu görülmüştür. Bu hava boşluklarının parçalanmış pigment granüllerinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Kutikula tabakasında ise işlem görmüş kıllarda dış yüzeyde dalgalanma ve iç kutikula sınırında belirsizleşme görülmüştür. Kılın morfolojik incelemesinde bu bulgularla karşılaşıldığında ayırıcı tanıda NaClO ile işlemin düşünülmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sodium hipoklorit, kimyasal işlem, kutikular hasar