Araştırma Makalesi

İzmir İlinde 2004 Yılında Adli Otopsisi Yapılan Olguların Değerlendirilmesi

10.17986/blm.2008131860

  • Gülden ÇENGEL
  • Akça Toprak ERGÖNEN
  • İsmail Özgür CAN
  • Yonca SÖNMEZ

Gönderim Tarihi: 27.09.2007 Kabul Tarihi: 12.12.2007 The Bulletin of Legal Medicine 2008;13(1):13-18

Adli yönden araştırma konusu olan ölümlerde, ölümün mekanizmasına, ölüm nedenine, ölümde rolü olabilecek etkenlere ışık tutabilecek bulguları araştırmak amacıyla çeşitli incelemeler yapılmaktadır. Bu amaçla bölgemizde yapılan sınırlı sayıdaki çalışmada otopsisi yapılan olguların genelde ölüm nedenleri ve orijinleri yönünden incelendiği gözlenmektedir. Çalışmamızda, otopsileri yapılan adli olgülann; yaş, cinsiyet, olayın gerçekleştiği yer, ölüm nedenleri, ölüm orijinleri ve toksikolo-jik araştırma sonuçları yönünden incelenmesi amaçlanmıştır.

Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg İhtisas Daire-si’nde 2004 yılında adli otopsisi yapılan ve karara bağlanan 1051 otopsi raporu retrospektif olarak taranarak belirlenen parametreler kapsamında incelendi. Bu olguların yaş ortalaması 40,12 ±19.55 olup, %79.5’i erkektir. Olguların büyük bölümünde ölüm orijini doğaldı. Ölüm nedenleri sıralandığında, %35,1’inin kardiövasküler sistem hastalıkları, kanserler ve in-feksiyöz nedenler, %18,5’inin mekanik asfiksi, %17,2’sinin ateşli silah yaralanmaları ve %9,8’inin kesici delici alet yaralanmalarına bağlı olduğu belirlenmiştir. Doğal nedenlere bağlı ölümlerin çocuklarda erişkinlere göre, kadınlarda erkeklere göre ve asfiksilere bağlı ölümlerin de, çocuk ve kadınlarda anlamlı olarak daha fazla olduğu görülmüştür.

Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular; yaş grupları, cinsiyet, bölge ve mevsim gibi değişkenlerin olguların ölüm orijinleri, ölüm nedenleri ve intoksikasyon durumunu etkilediğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Adli otopsi, ölüm nedeni, ölüm orijini