Araştırma Makalesi

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ve Güncel Sorunlar

10.17986/blm.2017227935

  • Ramazan Akçan
  • Mahmut Şerif Yıldırım
  • Aykut Lale
  • Abdurrahman İsak
  • Mehmet Cavlak
  • Aysun Balseven Odabaşı
  • Ali Rıza Tümer

Gönderim Tarihi: 13.01.2017 Kabul Tarihi: 27.01.2017 The Bulletin of Legal Medicine 2017;22(2):119-123

Giriş:

Emniyet Teşkilatına öğrenci alımları sırasında veya teşkilat personelinin sağlık durumu belirlenirken oluşan ihtilaflarda adli tıp uzmanlarından Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği bağlamında görüş istenebilmektedir. Söz konusu yönetmelik son olarak 2012 yılında güncellenmiş olmakla birlikte güncel tıbbi bilgilerle çelişen ve bu nedenle değerlendirmeyi güçleştiren madde ve tanımlamalar olduğu dikkati çekmektedir.

Amaç:

Bu çalışmada söz konusu yönetmeliğin ihtilafa neden olan maddelerinin polikliniğimize başvuran olgular bağlamında ortaya konulması ve literatür bilgileri eşliğinde tartışılması amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamızda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’na 01.03.2015 ile 30.11.2015 tarihleri arasında Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği uyarınca değerlendirilmeleri amacıyla başvurmuş ve raporları karara bağlanmış olan 56 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiş ve bulgular literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Bulgular:

Anabilim Dalımıza gönderilen 56 olgunun 47’sinin (%83,9) erkek, 9’unun (%16,1) kadın olduğu, olguların yaşlarının 18 ile 33 yıl arasında değiştiği, yaş ortalamasının 24,7 (SD=3,09) yıl olduğu görülmüştür. En fazla ihtilafa neden olan hususların görme (refraksiyon kusurları) ve göz hastalıklarına ilişkin maddeler (n=10, %17,9) ile Hepatit B enfeksiyonlarına ilişkin maddeler (n=5, %8,9) olduğu dikkati çekmektedir.

Sonuç:

Bu çalışma kapsamındaki olguların değerlendirme sürecinde tespit edilen çelişkili durumların ilgili yönetmeliğin güncellenmesine esas teşkil edebileceği düşünülmektedir. Buna ek olarak, söz konusu yönetmeliğin güncel tıbbi gerçeklerden kopmaması ve mağduriyetlerin yaşanmaması için periyodik olarak güncellenmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği,Klinik Adli Tıp,Hepatit B,Refraksiyon Kusurları