Araştırma Makalesi

DİYARBAKIR'DA CİNSEL SUÇ MAĞDURU OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

10.17986/blm.2011163731

  • Eyyüp YILMAZ
  • Adnan ÇELİKEL
  • Bülent DEĞİRMENCİ
  • Cem ZEREN
  • Süleyman GÖREN

Gönderim Tarihi: 11.09.2012 Kabul Tarihi: 29.08.2013 The Bulletin of Legal Medicine 2011;16(3):93-103

Cinsel saldırı veya cinsel istismara bağlı ortaya çıkan suç kavramı, insan ırkının karşılaştığı en ağır suç şekillerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, çevre il ve ilçelerden ilimize gönderilen adli boyutlu cinsel suç mağduru olguların başta sosyodemografik dağılım özelliklerinin belirlenebilmesinin yanı sıra genital muayene ve adli psikiyatrik değerlendirme sürecinde yaşanan sorunların ortaya konulabilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaçla, 1 Ocak 2010 ile 31 Aralık 2011 tarihleri arasında, Diyarbakır Adli Tıp Şube Müdürlüğünde canlı olguların muayenesi sonucunda düzenlenmiş 16.953 adli rapor ve buna ait adli tahkikat evrakı (ulaşılabilen olgularda) geriye dönük olarak incelendi. Olgular; çocukluk ve erişkin yaş grupları olarak sınıflandırıldı. Bulgular: Raporların 165'i (%0,97) cinsel suç mağduru adli olgulara ait olup, çalışmaya dahil edildi. Olguların 121'i (%73,3) kadın, 44'ü (%26,7) erkek cinsiyette olup, en küçüğünün 3, en büyüğünün 57 yaşında olduğu saptandı. Ortalama yaş 14,98 ± 7,22 bulundu. Oluların yaş ortalaması; erkek (12,95 ± 8,36) cinsiyetinde, kadın (15,72 ± 6,65) cinsiyetine kıyasla daha düşük değerde bulundu (p:0,029). Olguların 116'sı (%70,3) olaydan 72 saat sonra, 49'u (%29,7) ise 72 saatten önceki bir zaman dilimi içerisinde adli muayeneye gönderilmişti. Genital muayenesi çıplak gözle yapılan olguların, sadece 13'ünde (%9,2) akut dönem, 29'unda (%20,6) kronik dönem genital bulgu saptandı. Adli psikiyatrik yönden değerlendirilen 77 olgu (%82,8) 18 yaşını tamamlamamış olup, 16 olgunun (%17,2) 19 yaş üzerinde olduğu hesaplandı. Şüpheli konumundaki kişilerden 76'sının (%46) tanıdık birisi, 31'inin (%18,8) ise aile içi ya da yakın akrabadan olduğu görüldü.

Cinsel suç mağduru olguların, gerek genital, gerekse psikiyatrik yönden adli tıbbi değerlendirilme sürecinin daha dinamik, yeterince ayrıntılı ve disipliner bir yaklaşım gerektirdiğini düşünmekteyiz. Süreçteki güncel sorunlarımızın, klinik adli tıp alanında ülkemizde mevcut farkındalığın daha da geliştirilip, derinleştirilmesi ile azaltılabileceği inancındayız.

Anahtar Kelimeler: Cinsel istismar, cinsel saldırı, cinsel suç, genital muayene, klinik adli tıp