Araştırma Makalesi

CİNSEL SALDIRI SONRASI MAĞDURUN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

10.17986/blm.199942353

  • Nesrin BARUTÇU
  • M. Fatih YAVUZ
  • Gürsel ÇETİN

Gönderim Tarihi: 09.08.1999 Kabul Tarihi: 15.08.2000 The Bulletin of Legal Medicine 1999;4(2):41-53

Bu çalışma cinsel saldırıya uğramış kişilerin saldırı sonrasındaki dönemde karşılaştıkları sorunları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Adli Tıp II. İhtisas Kurulu’na yargı organlarınca gönderilen olgulara bir anket formu uygulanmış ve alınan cevaplar çeşitli yönlerden irdelenmiştir.

Anket uygulanan 120 kişinin yaş aralığı 10-40, yaş ortalaması 16.5 olup, %68.3’ü kadın, %31.7’si erkektir. Olguların büyük bir oranına muayene ile ilgili olarak bilgi verilmemiştir.

Yüksek orandaki mağdur muayene olduğu ortamın kirli olduğunu ve soyunabilmesi için uygun olmadığını belirtmiştir. %65’ük bir orandaki olgu olay sonrasında sosyal çevrelerinin kendilerine karşı davranışlarında değişiklik olduğunu ifade etmiştir.

Sonuç olarak, ülkemizdeki cinsel saldırı mağdurlarının olay sonrasında muayene oldukları ortam şartlarının olumsuzluklan, muayene eden kişilerin konunun uzmanı olmayışı nedeniyle defalarca mağdur oldukları saptanmış ve bu durumun düzeltilmesi için etkili ve acil önlemler alınması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cinsel saldırı, mağdur, tıbbi muayene