Araştırma Makalesi

Bir Grup Hekimin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile İlgili Değerlendirmeleri Anket Çalışması

10.17986/blm.2008132671

  • Aysun Balseven ODABAŞI
  • Ali Rıza TÜMER
  • Orhan ODABAŞI

Gönderim Tarihi: 01.12.2007 Kabul Tarihi: 30.03.2008 The Bulletin of Legal Medicine 2008;13(2):49-56

Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) toplumun her alanında olduğu gibi hekimlik uygulamalarında da bir takım yeni düzenlemeler getirmiştir. Bu çalışmanın amacı pratisyen hekimler ve çeşitli uzmanlık alanlarından bir grup hekimin 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-nu’nun hekimleri ilgilendiren maddeleri ile ilgili bilgi düzeylerinin ve tartışmalı kimi maddelerle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesidir.

Uzman ve pratisyen hekimlerden oluşan 429 hekime 17.05.2005 - 20.11.2005 tarihleri arasında Türk Ceza Kanunu’nda yer alan değişiklerle ilgili 13 soruluk bir anket uygulanmış olup elde edilen veriler SPSS 11.0 programında değerlendirilmiştir.

Anketi yanıtlayan 429 hekimin %25,9’u 26-30 yaş aralığında, % 24,5’i 31-35 yaş aralığında, %22,6’sı 36-40 yaş aralığında idi. Hekimlerin 111’i (%25,9) 1-5 yıllık hekimdi. Hekimlerin %76,9’u uzman, %19,3’ü pratisyen hekimdi. “5237 sayılı TCK ile ilgili herhangi bir eğitim aldınız mı?” sorusuna hekimlerin %80,9’u hayır yanıtını verdi. Bildirim yükümlüğü ile ilgili soruya, hastalarının adli bir olaya karıştığından şüphelendikleri durumda adli makamlara bildirim yapıp yapmayacakları sorusuna hekimlerin %69’u bildirimde bulunacakları yanıtını verdi.

Yapılan anket sonucunda hekimlerin 5237 sayılı TCK konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmıştır. Öncelikli olarak hekimler yeni TCK ve cezai sorumlulukları konusun- da bilgilendirilmeli, hekimlik uygulamalarında ciddi sıkıntılar yaratacak maddeler tartışılmalıdır. Bildirim ile ilgili maddenin uygulamada ne denli sıkıntıya yol açacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Türk Ceza Kanunu, yasal sorumluluklar, hekimler