Araştırma Makalesi

Adölesan Gebelik ve Sorunları

10.17986/blm.2017227275

  • Savaş Karakuş
  • Şerife Özlem Genç
  • Ünsal Güldemir
  • Buğra Okşaşoğlu
  • Celal Bütün
  • Ali Yıldırım

Gönderim Tarihi: 04.04.2017 Kabul Tarihi: 07.04.2017 The Bulletin of Legal Medicine 2017;22(2):115-118

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, ergen gebeliğin olumsuz sonuçlarını ve gebelik sorunlarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Hastanemize 2009 ve 2016 yılları arasında müracaat eden 14-19 yaş arası 171 adölesan gebenin sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar erken dönem (14-15 yaş) ve geç dönem (>15-19 yaş) adölesan olarak iki guruba ayrıldı. Doğum ağırlığı 2500 gr altı olan bebekler düşük doğum ağırlıklı bebek olarak değerlendirildi. Grupların gebelik haftaları, gebelik özgeçmişi, preterm doğum, ölü doğum, erken membran rüptürü (EMR), preeklampsi ve doğum şekilleri karşılaştırıldı.

Bulgular:

Erken ve geç adölesan gebelerin yaş ortalaması sırası ile 14.6±0.5 (14-15 yaş) ve 17.7± 0.5 (16-19 yaş) olarak saptandı. Erken doğum oranları sırasıyla, erken ve geç adölesan gebeliklerde 3 (%37.5) ve 66 (%40.5) idi. Erken adölesan gebeliklerde, ölü doğum, EMR ve preeklampsi saptanmazken, geç dönem adölesan grubunda 5 olguda (%2.9) ölü doğum, 6 olguda (%3.7) EMR ve 4 olguda (%2.5) preeklampsi saptandı. Her iki grup arasında doğum sırasında gebelik haftaları, gebelik özgeçmişi, doğum sonrası bebek ağırlığı ve preterm doğum açısından anlamlı bir fark saptanmadı.

Sonuç:

Bu çalışma, adölesan gebeliğin, doğum sırasında meydana gelen mortalite ve morbiditenin önemli sebeplerinden biri olduğunu gösterdi. Komplikasyonları azaltmak ve ergenlik dönemindeki gebelerde, perinatal bakımı iyileştirmek için, sağlık çalışanlarının, bu gebelere daha çok özen göstermelerine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan,Gebelik,Gebelik Sonuçları